Yazdır

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİC.A.Ş.

Sigorta hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497802
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.01.2017 14:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 179 ADET BREDA MENARİNİBÜS, 18 ADET MAN OTOBÜS OLMAK ÜZERE TOPLAM 197 ARAÇ İÇİN KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Sekapark Otel Körfez Toplantı Salonu - Kozluk mh. Salim Dervişoğlu cd. Seka Alanı No:33 İzmit/KOCAELİ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/521300
İhalenin Yapılacağı Yer : Kozluk Mh. Salim Dervişoğlu Cd. Seka Alanı No:33 İzmit/Kocaeli - Körfez Toplantı Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ALIMI

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/521300

1-İdarenin

a) Adresi

:

Körfez Mh. Hafız Binbaşı Cd. 3 41200 İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2623252305 - 2623228076

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

179 ADET BREDA MENARİNİBÜS, 18 ADET MAN OTOBÜS OLMAK ÜZERE TOPLAM 197 ARAÇ İÇİN KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sekapark Otel Körfez Toplantı Salonu - Kozluk mh. Salim Dervişoğlu cd. Seka Alanı No:33 İzmit/KOCAELİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 23.01.2017, işin bitiş tarihi 26.01.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kozluk Mh. Salim Dervişoğlu Cd. Seka Alanı No:33 İzmit/Kocaeli - Körfez Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

03.01.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. - Kozluk mh. Salim Dervişoğlu cd. No: 37 İzmit/kocaeli Mali ve İdari İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. - Mali ve İdari İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR