Yazdır

ADANA METEOROLOJİ 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Servis, binek ve kamyonet hizmet aracı kiralama ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454568
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

EGEMEN 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 14.11.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1- Sedan Tipi Binek Araç Şoförlü : 1 Adet 2- 4x4 Kamyonet Tipi Araç Şoförlü : 1 Adet 3- 4x4 Kamyonet Tipi Araç Şoförsüz : 3 Adet 4- 4x2 Kamyonet Tipi Araç Şoförsüz : 2 Adet 5- Servis Minibüsü Şoförlü : 5 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/405601
İhalenin Yapılacağı Yer : Yavuzlar Mah Kışla Cad. No 238 Yüreğir Adana
İşin Yapılacağı Yer : 1- Sedan Tipi Binek Araç Şoförlü : 1 Adet 2- 4x4 Kamyonet Tipi Araç Şoförlü : 1 Adet 3- 4x4 Kamyonet Tipi Araç Şoförsüz : 3 Adet 4- 4x2 Kamyonet Tipi Araç Şoförsüz : 2 Adet 5- Servis Minibüsü Şoförlü : 5 Adet
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

METEOROLOJİ 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİN SERVİS, BİNEK VE KAMYONET HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-METEOROLOJİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji 6 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Servis, Binek ve Kamyonet hizmet aracı kiralama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/405601

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi 238 01230 Yavuzlar YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3223211398 - 3223211605

c) Elektronik Posta Adresi

:

adanabolge@mgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1- Sedan Tipi Binek Araç Şoförlü : 1 Adet 2- 4x4 Kamyonet Tipi Araç Şoförlü : 1 Adet 3- 4x4 Kamyonet Tipi Araç Şoförsüz : 3 Adet 4- 4x2 Kamyonet Tipi Araç Şoförsüz : 2 Adet 5- Servis Minibüsü Şoförlü : 5 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü (Adana ) merkezinde ve bağlı birimlerinde, şehir içi ve şehir dışı hizmetlerde kullanılmak üzere, Adana Merkez de 1 Adet Binek (Şoförlü) sedan Araç , 1 Adet Çift Kabin Pikap 4x4x Şoförlü, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş illerinde 3 Adet Çift kabin pikap 4x4, Osmaniye , Kilis İllerinde 2 Ader Çift kabin pikap 4x2 Şoförsüz , 5 Adet Şoförlü Servis aracı (Meteoroloji Adana Meydan Müdürlüğü, İncirlik Meteoroloji Meydan Müdürlüğü, Gaziantep Meydan Müdürlüğü, Kahramanmaraş Meydan Müdürlüğü, Hatay Meydan Müdürlüklerinde)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yavuzlar Mah Kışla Cad. No 238 Yüreğir Adana

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Pikaplar için K1 Yetki belgesi İhale aşamasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel sektör (Hastane personeli, Fabrika personeli,Öğrenci taşıma vb.) ve Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü İdari Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR