Yazdır

MERSİN ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Servi aracı kiralama işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497354
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 23.12.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Mersin İl merkezi sınırları içinde olup, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen güzergahlardır.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 Yılında, 250 mesai günü süre ile 4 adet 14-21, 4 adet 27-31 ve 1 adet 36-41 kişilik araç ile personel servis hizmeti alımı.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/520300
İhalenin Yapılacağı Yer : Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Üçocak Mah. 117. Cad. No:2 33039 Akdeniz/MERSİN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PERSONEL SERVİS ARACI KİRALANMASI

MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Servis Aracı Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/520300

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÜÇ OCAK MAH. 117. CADDE 2 33039 AKDENİZ/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3242383399 - 3242377196

c) Elektronik Posta Adresi

:

mersinisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2017 Yılında, 250 mesai günü süre ile 4 adet 14-21, 4 adet 27-31 ve 1 adet 36-41 kişilik araç ile personel servis hizmeti alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Mersin İl merkezi sınırları içinde olup, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen güzergahlardır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 29.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Üçocak Mah. 117. Cad. No:2 33039 Akdeniz/MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

23.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Makine ve ekipman olarak;

1)2010 Model ve üstü, 14-21 kişilik (sürücü dahil), 33 … S Plakalı 4 adet Araç

2)2010 Model ve üstü, 27-31 kişilik (sürücü dahil), 33 … S Plakalı 4 adet Araç

3)2010 Model ve üstü, 36-41 kişilik (sürücü dahil), 33 … S Plakalı 1 adet Araç,

istenmekte olup,

1) Hizmetin ifasında kullanılacak olan araçların isteklinin kendi malı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. İstekliler kullanılacakları araçlara ait ruhsatların aslını veya noter onaylı suretlerini teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.

2) Üzerine ihale bırakılan istekli Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmeti Yönetmeliği'nin

a) "Personel Servis Araçlarında Aranacak Şartlar" başlıklı 12 nci maddenin (d) bendinin 3 üncü fıkrasında belirtilen EK-1, EK-1/A formlarını,

b) "Taşıma İşlerinde Çalışanlar" başlıklı 14 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan, çalıştıracakları personele ait Sabıka Kayıtlarını, Sürücü Belgelerini, Trafik Ceza durumlarını gösterir belgelerini ve sürücülere ait SRC Belgelerini

sözleşme imzalanmasına müteakiben işe başlamadan önce İdareye teslim edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektöre personel servis hizmeti kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Orman İşletme Müdürlüğü 117 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Orman İşletme Müdürlüğü 117 Nolu Oda (İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR