SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDAR

Danışmanlık hizmeti alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450643
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANAYURT 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/402787
Niteliği, Türü, Miktarı
:
12 Ay Süreli 1 Adet Danışman Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara - Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı
İhale Tarihi
:
02.11.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mithatpaşa Cad No : 3 B blok Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sıhhiye Çankaya Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SAYISAL TELSİZ SİSTEMİNİN KOORDİNASYONU KURULUMU, SAHA TESTLERİ VE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK ALIMI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Sayısal Telsiz Sisteminin Koordinasyonu Kurulumu, Saha Testleri ve Eğitimi İle İlgili Danışmanlık Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/402787

1-İdarenin

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. 3 06434 Sıhhıye ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125851342 - 3124343585
c) Elektronik Posta Adresi : ashgm.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

12 Ay Süreli 1 Adet Danışman Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ankara - Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mithatpaşa Cad No : 3 B blok Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sıhhiye Çankaya Ankara
b) Tarihi ve saati : 02.11.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri kapsamında; kara, deniz, ve hava ambulansların haberleşme alt yapılarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, ve entegrasyonu, ile 112 çağrı kayıt ve operasyon yönetimi, yazılımı ve 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında hastane otomasyonu maksadıyla ifa edilecek Danışmanlık hizmeti


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Birimi Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR08 0001200945200044000007 nolu hesabına (makbuzun/dekontun içeriğinde; isteklinin adı, soyadı, ünvanı, vergi numarası/T.C. Kimlik numarası, idare adı, ihale kayıt numarası ve ihale doküman bedeli bilgileri belirtilecektir) yatırılan makbuzun/dekontun ibrazı ile Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satınalma Birimi, Mithatpaşa Cad. No:3, B Blok, Zemin Kat, 13 Nolu Oda, Sıhhıye/ANKARA adresinden alınabilir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR