Yazdır

NİLÜFER BELEDİYE BŞK.

Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında konukların ağırlanması için konaklama hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496169
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MARMARA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 06.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2 Kalem Konaklama Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün belirteceği Bursa Nilüfer İlçe Sınırları dahilindeki yerler
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/516508
İhalenin Yapılacağı Yer : İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

NİLÜFER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

“Kültürel Etkinlikler” , “Sanatsal Faaliyetler” ve “Sosyal Projeler” kapsamında, etkinliklere katılacak konuklarımızın ağırlanması için farklı tarih ve kişi sayılarına göre “Konaklama Hizmeti”(Kahvaltı Dahil) verilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/516508

1-İdarenin

a) Adresi

:

İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2244441603 - 2242475488

c) Elektronik Posta Adresi

:

nilufer@nilufer.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem Konaklama Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün belirteceği Bursa Nilüfer İlçe Sınırları dahilindeki yerler

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 31.12.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-Hizmetin yürütüleceği Konaklama Tesisi, istenilen şartname esaslarına uygun 3(Üç) yada 4(dört) yıldızlı bir tesis olmalı ve tesisin 3(üç) yada 4(dört) yıldızlı olduğuna dair ilgili idareden alınmış belgesi olmalıdır. Yüklenici bu belgenin, Nilüfer Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İhale Bürosu tarafından “ASLI GİBİDİR” onaylı suretini ihale dosyasında sunacaktır.

2-Yüklenicinin idarenin hizmetine sunduğu konaklama tesisi Belediyeden veya Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan işletme ruhsatına haiz olmalıdır. Yüklenici bu belgenin Nilüfer Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İhale Bürosu tarafından “ASLI GİBİDİR” onaylı suretini ihale dosyasında sunacaktır.

3-Konaklama Tesisi’nin Bursa Nilüfer İlçe Sınırları dahilinde olması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA (İhale zarfları Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR