MSB ANT ESKİŞEHİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık güvenlik biriminden hizmet alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495014
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/513377
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1 Adet İşyeri Hekimi, 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı (En Az B Sınıfı), 1 Adet Diğer Sağlık Personeli, Çalışanların Sağlık Taramaları ile Teknik Şartnamede ve ihale dökümanlarında belirtilen tür ve miktarda sağlık hizmeti alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Üniteler ( Eskişehir ve Bilecik illerinde; TF-8 Çukurhisar Tank Çiftliği Şefliği, EB-1/Eİ-1 Çukurhisar Pompa İstasyon Şefliği, EB-2 Pazaryeri Pompa İstasyon Şefliği, Eİ-1/A Söğüt Pompa İstasyon Şefliği, Eİ-2 Osmaneli Pompa İstasyon Şefliği, Eskişehir Meydan İkmal Şefliği, Sivrihisar Meydan İkmal Şefliği / Sakarya ve Kocaeli illerinde; TF-17 Arifiye Tank Çiftliği Şefliği, Eİ-3 Doğançay Pompa İstasyon Şefliği)
İhale Tarihi
:
12.12.2016 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
T.C. MSB ANT Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü / Çukurhisar,Tepebaşı/ESKİŞEHİR (Bursa Yolu 20. Km)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC MSB ANT ESKİŞEHİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜNİTELERDE GÖREV YAPAN PERSONEL İÇİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN HİZMET ALIMI (İŞYERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, ÇALIŞANLARIN SAĞLIK TARAMASI-TAHLİL-TETKİKLER)

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE ESKİŞEHİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TC MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerde Görev Yapan Personel İçin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Hizmet Alımı (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli, Çalışanların Sağlık Taraması-Tahlil-Tetkikler) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/513377

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bursa Yolu 20. Km Çukurhisar TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2224112290 - 2224113109

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet İşyeri Hekimi, 1 Adet İş Güvenliği Uzmanı (En Az B Sınıfı), 1 Adet Diğer Sağlık Personeli, Çalışanların Sağlık Taramaları ile Teknik Şartnamede ve ihale dökümanlarında belirtilen tür ve miktarda sağlık hizmeti alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Üniteler ( Eskişehir ve Bilecik illerinde; TF-8 Çukurhisar Tank Çiftliği Şefliği, EB-1/Eİ-1 Çukurhisar Pompa İstasyon Şefliği, EB-2 Pazaryeri Pompa İstasyon Şefliği, Eİ-1/A Söğüt Pompa İstasyon Şefliği, Eİ-2 Osmaneli Pompa İstasyon Şefliği, Eskişehir Meydan İkmal Şefliği, Sivrihisar Meydan İkmal Şefliği / Sakarya ve Kocaeli illerinde; TF-17 Arifiye Tank Çiftliği Şefliği, Eİ-3 Doğançay Pompa İstasyon Şefliği)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. MSB ANT Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü / Çukurhisar,Tepebaşı/ESKİŞEHİR (Bursa Yolu 20. Km)

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2016 - 13:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesi, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi ( En az B sınıfı belge gereklidir.), İşyeri Hekimliği Sertifikası, Diğer Sağlık Personeli Sertifikası ihale dosyasında bulunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum/kuruluş veya tüzel ve/veya özel kişilere verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. (İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı veya Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinden biri veya birkaçını vermiş olması yeterlidir.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. MSB ANT Eskişehir İşletme Müdürlüğü - Tedarik ve İdari İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. MSB ANT Batı Bölge Eskişehir İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR