Yazdır

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA RÖLÖVE V

Proje hizmeti alımı ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448700
Şehir : Ankara / Kahramankazan
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 24.10.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Ankara İli, Kazan İlçesi
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet: Proje yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/402635
İhalenin Yapılacağı Yer : Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü -Mithatpaşa Cad. No:18 Kızılay-Çankaya/ANKARA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ANKARA - KAZAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİ 2016-2017 YILLARINA SARİ MİMARİ, İNŞAAT - ELEKTRİK - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, TEŞHİR - TANZİM VE PEYZAJ MİMARLIĞI PROJELERİNİN YAPIMI

ANKARA RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara - Kazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi 2016-2017 yıllarına sari mimari, inşaat - elektrik - makine mühendisliği, teşhir - tanzim ve peyzaj mimarlığı projelerinin yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402635

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mithatpaşa Caddesi No:18 06420 Kızılay Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123115968 - 3123104393

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankararolove@kultur.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet: Proje yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara İli, Kazan İlçesi

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 350 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü -Mithatpaşa Cad. No:18 Kızılay-Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

24.10.2016 10:00


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 147.348 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 88.409 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 147.348 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

1 Adet Anahtar Teknik Personel Y.Mimar veya Mimar En az 5 Yıl Deneyimli

b) Teknik Personel:

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Proje Mimarı Mimar veya Y.Mimar En Az 5 Yıl deneyimli
1 Proje İnşaat Müh. veya Y.İnşaat Müh. En Az 5 Yıl deneyimli
1 Proje Elektrik Müh. veya Elektrik-Elektronik Müh. En Az 5 Yıl deneyimli
1 Proje Makine Müh. En Az 5 Yıl deneyimli
1 Proje Peyzaj Mimarı En Az 5 Yıl deneyimli
1 Proje İç Mimar En Az 5 Yıl deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel tebliğ Tablosu 5/C sınıfı ve üstü yapılara ait proje işleri,,


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü -Mithatpaşa Cad. No:18 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü -Mithatpaşa Cad. No:18 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR