Yazdır

İZMİR TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Proje hazırlanma işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450547
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.10.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. No :121 /A Alsancak /İZMİR
İhale Kayıt No : 2016/372088
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Denizli Eski Ambar Binasının Rölöve,Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DENİZLİ ESKİ AMBAR BİNASININ RÖLÖVE,RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE TAŞINMAZ MALLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2016/372088

İşin Adı

:

Denizli Eski Ambar Binasının Rölöve,Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

ATATÜRK CADDESI 121/ A

b) Telefon ve faks numarası

:

2324640928 - 2324640928

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Denizli Eski Ambar Binasının Rölöve,Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması

b) Yapılacağı Yer

:

Denizli Gar Sahası-DENİZLİ

c) Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180(Yüzseksen) takvim günüdür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Cad. No :121 /A Alsancak /İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. “İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.”
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.10. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.11. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.1.12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1..........................................................................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1..........................................................................................................................................................................................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “istekliler; Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri, Kamu ve özel kurumlar ile gerçek kişilerin mülkiyetindeki tescilli eski esere ait Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon ve çevre düzenleme projelerini yapmış ve ilgili mercilerden gerekli onayları almış olmaları gerekir. (Sunulan iş deneyimi ile ilgili kurul onayı belgesi dosyaya konulacaktır.) ” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

4.4.1…………………………………………………………………………………………………………………………..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı TCDD 3. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Alsancak / İZMİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını 24.10.2016 Tarihi Saat 16:30 ya kadar satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonuna elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR