DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ESKİŞEHİR

Planlama raporu ve proje danışmanlık hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715412
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/600026
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık 1500 ha (brüt) tarım alanının basınçlı sistemler ile sulanması amacıyla, planlama raporu ve gölet projesi yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKütahya-Aslanapa Yağcılar Göleti Planlama Raporu ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2017/600026

1-İdarenin
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222262310 - 2222260853
c) Elektronik Posta Adresi : dsi3@dsi.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 1500 ha (brüt) tarım alanının basınçlı sistemler ile sulanması amacıyla, planlama raporu ve gölet projesi yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eskişehir
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 575 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 25.12.2017 14:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 355.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
ADET POZİSYON MESLEKİ UNVAN MESLEKİ DENEYİM BENZER DENEYİN
1 Proje Müdürü (Anahtar Teknik Personel) İnşaat Mühendisi En az 10 yıl En az 5 yıl
1 Proje Mühendisi (Anahtar Teknik Personel) İnşaat Mühendisi En az 5 yıl En az 5 yıl
İşin uzmanı olması gereken Proje Müdürü ihale konusu benzer işe uygun en az 1 projede çalışmış olması gerekir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur. İlgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir. Personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İstekliler tarafından ön yeterlik dosyasında Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosunun (Standart Form-KİK035.0/D) sunulması gerekmektedir. Teknik personele (Ziraat, Meteoroloji ve Jeoloji Mühendisleri ) ait belgelerin ön yeterlik aşamasında sunulması zorunlu değildir. İsteklilerin (Standart Form-KİK035.0/D) tablosunda proje müdürünü ve proje mühendisini kesinlikle belirtmesi gerekmektedir.
NOT: Sözleşme tasarısından ve ilanda detayları verilen teknik personel (Ziraat, Meteoroloji ve Jeoloji Mühendisleri) için ihale aşamasında taahhüt verilebilir. Taahhüt olarak sunulan kişiler, ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İhale uhdesinde kalan istekli taahhüt olarak sunduğu teknik personele ait belgeleri (personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu) sözleşme esnasında İdareye sunmakla ve onayını almakla yükümlüdür. İhale aşamasında, istekliler tarafından Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosunun ( Standart Form-KİK035.1/D) sunulması gerekmektedir
b) Teknik Personel:
ADET AD, SOYAD İŞİN TANIMI UNVAN ASGARİ NİTELİĞİ ÇALIŞMA SÜRESİ
1 Proje Müdürü İnşaat Müh. En az 10 yıl İşin kabulü yapılana kadar
1 Proje Mühendisi İnşaat Müh. En az 5 yıl İşin kabulü yapılana kadar
1 Proje Mühendisi Ziraat Müh. En az 5 yıl Planlama raporu uygun bulunana kadar
1 Proje Mühendisi Meteoroloji Müh. En az 5 yıl Planlama raporu uygun bulunana kadar
1 Proje Mühendisi Jeoloji Müh. En az 5 yıl Planlama raporu uygun bulunana kadar

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1) Su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış ön inceleme (istikşaf), masterplan, veya planlama (fizibilite) raporu yapmış olmak. 2) Baraj, gölet kati projesi veya uygulama projesi yapmış olmak. 3) Sulama-drenaj şebekesi ve üzerindeki sanat yapılarına ait kati veya uygulama projesi yapmış olmak. Her üç şart sağlanmalıdır.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 8, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şubesi adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR