Yazdır

SULTANGAZİ BELEDİYE BŞK.

Personel ve iş makinesi kiralama hizmet alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449568
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 34 PERSONEL İLE 18 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI (1003) GÜN SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 11.11.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/408772
İhalenin Yapılacağı Yer : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 KAT:3 SULTANGAZİ / İSTANBUL
İşin Yapılacağı Yer : SULTANGAZİ İLÇESİ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PERSONEL VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANGAZİ GENELİNDE ALT YAPI İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI VE İŞÇİLİK (1003 GÜN) HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/408772

1-İdarenin

a) Adresi

:

UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 KAT:3 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124593495 - 2124593498

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@sultangazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

34 PERSONEL İLE 18 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI (1003) GÜN SÜRE İLE ÇALIŞTIRILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

SULTANGAZİ İLÇESİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 KAT:3 SULTANGAZİ / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

SIRA NO

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

ÖZELLİKLER

ADET

KENDİMALI OLMA ŞARTI

1

KANAL KAZICI VE YÜKLEYİCİ (YAKIT VE OPERATÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

1

HAYIR

2

KOMBİNE KANAL AÇMA TEMİZLEME ARACI(YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

1

EVET

3

7 TONLUK KAMYON (YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

3

HAYIR

4

KAMYONET(ÇİFT SIRA KOLTUKLU-ARKASI AÇIK SAC KASALI-YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

3

HAYIR

5

25 TONLUK 6X4 KAMYON ( KAR KÜREME VE TUZLAMA APARATLI -YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

1

EVET

6

15 TONLUK KAMYON (YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

1

HAYIR

7

4X4 KAR KÜREME VE TUZLAMA ARACI(YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

6

EVET (4 ADETİ)

8

4X4 PİCK UP(ÇİFT SIRA KOLTUKLU, ARKASI AÇIK SAC KASALI-(YAKIT VE ŞOFÖR DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

1

HAYIR

9

BİNEK ARAÇ (2016 MODEL VEYA ÜZERİ-YAKIT VE ŞOFÖR HARİÇ)

TEKNİK ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLAR GEÇERLİDİR

1

HAYIR

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu" başlıklı 41. maddesi hükümlerine uygun olarak sunulacaktır.

Yine Kamu İhale Genel Tebliğinin Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlılı 9. 1. maddesinde belirtilen "İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir" ibaresine göre kendi malı olarak istenen araçlar için yukarı belirtildiği şekilde gerekli belgeler sunulacaktır." denilmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, "İŞ MAKİNESİ VE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI" HİZMET ALIM İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 KAT:3 SULTANGAZİ / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR