Yazdır

SİVAS DSİ 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmet alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451995
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/408328
İşin Yapılacağı Yer :  1.kısım iş:192.Şb.Müdürlüğü Suşehri Belediyesi mücavir alan sınırı, 2. ve 3.kısım işler: 19.Bölge Müdürlüğü Sivas Belediyesi mücavir alan sınırı
Niteliği, Türü, Miktarı :  1.kısım iş: 1 ad en az 17+1 kişilik otobüs (365 gün)  2.ksıım iş: 2 ad. en az 35+1 kişilik otobüs, 3 ad.en az 27+1 kişilik otobüs (253 iş günü)  3.kısım iş: 1 ad.en az 13+1 kişilik minibüs (365 gün
Muhammen Bedel : 50 TL
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer :  DSİ 19.Bölge Müdürlüğü M.Yazıcıoğlu Blv.No:184 Sivas
İhale Alt Birimi : Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-19.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/408328
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:184 58010 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462270905 - 3462273182 - 3462270303
c) Elektronik Posta Adresi : dsi19@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.kısım iş: 1 ad en az 17+1 kişilik otobüs (365 gün)
2.ksıım iş: 2 ad. en az 35+1 kişilik otobüs, 3 ad.en az 27+1 kişilik otobüs (253 iş günü)
3.kısım iş: 1 ad.en az 13+1 kişilik minibüs (365 gün)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1.kısım iş:192.Şb.Müdürlüğü Suşehri Belediyesi mücavir alan sınırı, 2. ve 3.kısım işler: 19.Bölge Müdürlüğü Sivas Belediyesi mücavir alan sınırı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 19.Bölge Müdürlüğü M.Yazıcıoğlu Blv.No:184 Sivas
b) Tarihi ve saati : 08.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapılmış olan her türlü taşıt kiralama ve personel taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 19. Bölge Muhasebe Şb. Müdürlüğüne veya T Vakıflar Bankası TAO Sivas Kızılırmak Şubesi TR 38 0001 5001 5800 7302 9892 87 nolu hesaba yatırılacak doküman bedel makbuzu ile Makine İmalat ve Dont. Şb.Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi M.Yazıcıoğlu Blv.No:184 Sivasadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR