SÖKE T TİPİ KAPALI AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Personel taşıma hizmet alım ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00499121
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/524144
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Personelinin işe geliş ve gidişi için 2 adet 27+1 Midibüs kiralama işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Müdür Odası
İhale Tarihi
:
14.12.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü- Müdür Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİNİN GİDİŞ VE GELİŞ İŞİ İÇİN 2 ADET 27+1 KİŞİLİK MİDİBÜS KİRALAMA İŞİ

SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ-ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SÖKE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİNİN GİDİŞ VE GELİŞ İŞİ İÇİN 2 ADET 27+1 KİŞİLİK MİDİBÜS KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/524144

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yuvaca Mah. Boynak sk. No:2 SÖKE/AYDIN SÖKE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2565471369 - 2565471114

c) Elektronik Posta Adresi

:

soke.a3tcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Personelinin işe geliş ve gidişi için 2 adet 27+1 Midibüs kiralama işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Müdür Odası

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü- Müdür Odası

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından servis taşımacılığı yapmaya yeterli olduğu belirlenen özel servis aracına 1 (bir) yıl geçerli olmak üzere verilen "Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi" alınması ve özel servis aracı uygunluk belgesi alan araçların plakalarını Emniyet Trafik Şube Müdürlüğünden tescil ettirmeleri (p plaka) gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü-Genel Bütçe Ambar Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Söke T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü-Genel Bütçe Ambar Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR