Yazdır

SALİHLİ T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Servisi Kiralama İşi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491971
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

GELİŞEN SALİHLİ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 14.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2 ADET ARAÇ İLE PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ(Sürücüleriyle birlikte) HİZMET ALIMI (TOPLAM 502 SEFER)
İhale Kayıt No : 2016/504853
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2 ADET PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ(SÜRÜCÜLERİYLE BİRLİKTE)

SALİHLİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-KAPALI ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2 ADET PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ(SÜRÜCÜLERİYLE BİRLİKTE) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/504853

1-İdarenin

a) Adresi: DURASILLI MAHALLESİ 154. SK. NO:2 45300 SALİHLİ/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası: 2367342133 - 2367342130

c) Elektronik Posta Adresi: salihli.ctcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 ADET ARAÇ İLE PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İŞİ(Sürücüleriyle birlikte) HİZMET ALIMI (TOPLAM 502 SEFER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Durasıllı Mah.154.Sk.No:2 SALİHLİ

c) Süresi: İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Durasıllı Mah.154.Sk.No:2 SALİHLİ

b) Tarihi ve saati: 14.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Personel taşıma servisi olarak görev yapacak araçlar 2007 yılı ve üzeri model, 45 J plakalı ve en az 25 ve üzeri(25-34) koltuk kapasiteli olacak olup,her araca ait ayrı ayrı ruhsat, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve ferdi kaza sigortası poliçelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini, araçları kullanacak şoförlere ait(yedek şöforler dahil) ehliyet ve kimlik belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini,kiralık olan araçlara ait ise noter tasdikli kira sözleşmesi ile kiralık araçlara ait ruhsat, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve ferdi kaza sigortası poliçelerinin noter tasdikli suretleri ile, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen (J) plaka tahsis edildiğine dair belgenin aslı veya İdare tarafından“Aslı Gibidir” yaptırılacak suretlerini teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Salihli Mal Müdürlüğü Muhasebe Birimine Şartname Bedeli Yatırıldıktan Sonra Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Ambar Biriminden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Durasıllı Mah.154.Sk.No:2 SALİHLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR