ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel servisi kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00714413
Şehir : Manisa / Yunusemre
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA DENGE 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANİSA''DA GÜNDEM 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/629260
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞMAKTA  OLAN VE     İZMİR İLİNDE İKAMET EDEN PERSONELİN İŞE GELİŞ VE GİDİŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ( BİR) ADET 27 KİŞİLİK SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİDİR
İşin Yapılacağı Yer
:
Tevfikiye mah.3808 sokak No : 2 Yunusemre/ Manisa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tevfikiye Mahallesi 3808 sokak No :2 Yunusemre / Manisa   adresinde bulunan Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı  salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PERSONEL SERVİS KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


PERSONEL SERVİS KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/629260
1-İdarenin

  1. Adresi :Tevfikiye Mah. 3808 SokakNo: 2 45010 Yunusemre / MANİSA
    Telefon ve faks numarası : 2362371061 – 2362370803
  2. Elektronik Posta Adresi : bolge4@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞMAKTA OLAN VE
İZMİR İLİNDE İKAMET EDEN PERSONELİN İŞE GELİŞ VE GİDİŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ( BİR) ADET 27 KİŞİLİK SERVİS ARACI KİRALAMA İŞİDİR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tevfikiye mah.3808 sokak No : 2 Yunusemre/ Manisa
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2018, işin bitiş tarihi 31.01.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tevfikiye Mahallesi 3808 sokak No :2 Yunusemre / Manisa
adresinde bulunan Orman ve Su İşleri 4.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati: : 21.12.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
TÜM KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA YAPILAN PERSONEL SERVİS HİZMETİ
4.4.1.
TÜM KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARA YAPILAN PERSONEL SERVİS HİZMETİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dosya bedeli Manisa Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra Tevfikiye Mahallesi 3808 sokak No :2 Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Orman ve Su işleri 4. Bölge Müdürlüğünden alınacaktır adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tevfikiye Mahallesi 3808 sokak No :2 Yunusemre / Manisa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR