Yazdır

PTT A.Ş. İSTANBUL AVRUPA YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Personel hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635568
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 28 ay süreli 10 adet ( 1 iş Yeri Hemşiresi, 3 Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi, 3 Çocuk Bakıcısı ve 3 Diğer Personel (Beslenme-Temizlikçi-Aşçi) ) personel çalıştırılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 04.08.2017 10:30
İhale Kayıt No : 2017/344486
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi Büyükpostane Caddesi No:9 Sirkeci- Fatih - İSTANBUL

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü

İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Çocuk Bakım Evi Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin 1 iş Yeri Hemşiresi, 3 Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi, 3 Çocuk Bakıcısı ve 3 Diğer Personel (Beslenme-Temizlikçi-Aşçi) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/344486

1-İdarenin

a) Adresi : HOBYAR MAHALLESI BÜYÜKPOSTANE CADDESI No:9 34113 SİRKECİ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125261200-1275 - 2125270574
c) Elektronik Posta Adresi : istav_malz@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 ay süreli 10 adet ( 1 iş Yeri Hemşiresi, 3 Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi, 3 Çocuk Bakıcısı ve 3 Diğer Personel (Beslenme-Temizlikçi-Aşçi) ) personel çalıştırılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler PTT Çocuk Bakım Evi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.09.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi Büyükpostane Caddesi No:9 Sirkeci- Fatih - İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.08.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde personel çalıştırmaya dayalı tüm hizmet kolları


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Hobyar Mah. Büyükpostane Cad. No:9 Sirkeci-Fatih / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Hobyar Mah. Büyükpostane Cad. No:9 Sirkeci-Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR