Yazdır

BOLU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel çalıştırmaya yönelik özel hizmet alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449278
İlan tarihi : 13.10.2016
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : BrütAsgari Ücretin %30 fazlası ile 2 kişilik temizlik,%40 fazlası ile 2 kişilik ziyaretçi yönlendirme danışma ,%30 fazlası ile 1 kişilik ziyaretçi yönlendirme danışma %75 fazlası ile 1 kişilik veri işletim ve otomasyon personeli temini işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Emin Hattat Barın Cad. No:26 BOLU
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/410917
İhalenin Yapılacağı Yer : Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Emin Hattat Barın Cad. No:26 BOLU
İhale Alt Birimi : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
İhale Tarihi : 15.11.2016 09:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK ÖZEL HİZMET ALIMI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Personel Çalıştırmaya Yönelik Özel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/410917

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tabaklar Mh. Hattat Emin Barin Cd. 26 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3742158177 - 3742122935

c) Elektronik Posta Adresi

:

bolu@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BrütAsgari Ücretin %30 fazlası ile 2 kişilik temizlik,%40 fazlası ile 2 kişilik ziyaretçi yönlendirme danışma ,%30 fazlası ile 1 kişilik ziyaretçi yönlendirme danışma %75 fazlası ile 1 kişilik veri işletim ve otomasyon personeli temini işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Emin Hattat Barın Cad. No:26 BOLU

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Emin Hattat Barın Cad. No:26 BOLU

b) Tarihi ve saati

:

15.11.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen binaların genel temizliği işleri veya ziyaretçi danışma yönlendirme işleri veya her türlü kayıt-veri işleme, yazılım, ofis otomasyon ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin işler müştereken veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Doküman bedeli Bolu Muhasebe Müdürlüğü yatırılarak ihale dokümanı Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Emin Hattat Barın Cad. No:26 BOLU adresinden alınabilinir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Emin Hattat Barın Cad. No:26 BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR