Yazdır

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Periyodik cihaz bakım hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448828
Şehir : İstanbul / Eyüp
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM GAZETE 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : İstanbul il sınırları içerisinde bulunan İGDAŞ Genel Müdürlüğü ve İGDAŞ Hizmet Binalarında yapılacaktır.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : İGDAŞ Hizmet Bina/Birimlerinde kurulu bulunan Kesintisiz Güç Kaynağı Cihazlarının 3 (Üç) yıllık tüm yedek parça malzemeleri dahil servis, arıza müdahale, arıza giderme ve periyodik bakım onarım hizmeti. 
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 03.11.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/388443
İhalenin Yapılacağı Yer : İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy/Eyüp/İstanbul
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC. A.Ş.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/388443

1-İdarenin

a) Adresi

:

KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY EYÜP/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124991111-2124991311 - 2124991166-2124991309/19

c) Elektronik Posta Adresi

:

igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İGDAŞ Hizmet Bina/Birimlerinde kurulu bulunan Kesintisiz Güç Kaynağı Cihazlarının 3 (Üç) yıllık tüm yedek parça malzemeleri dahil servis, arıza müdahale, arıza giderme ve periyodik bakım onarım hizmeti.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul il sınırları içerisinde bulunan İGDAŞ Genel Müdürlüğü ve İGDAŞ Hizmet Binalarında yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy/Eyüp/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS 12643 Standardı ifadesini taşıyan TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini, (KGK Bakımı ile ilgili ve olmak zorunda)

ISO 9001:2008 Kalite Belgesini,

ISO 14001:2004 ÇYS Belgesini ,

ISO 18001:2007 İSİG Belgesini,

Bilim,Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi(KGK)

Bilim,Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Yetkili Servis Belgesi(KGK)

CE İşareti koyma(taşıma) Belgesi (KGK)

İsteklilerin, teknik olarak istenen geçerlilik süresi dolmamış yukarıda belirtilen 7 belgeden, TSE HYB Belgesi olmak kaydı ile toplamda en az 2 adedi Firmada mevcut olup teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede, "Kesintisiz Güç Kaynaklarının servis, arıza onarım, periyodik bakım, devreye alma, sistem kurulumu Benzer İş olarak kabul edilecektir."


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy/Eyüp/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR