Yazdır

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496730
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Tekirdağ Müzesi ve Perinthos Bazilikası Ören Yerlerinin Koruma ve Güvenliği için 5 silahlı 1 silahsız toplam 6 Kişilik Özel Güvenlik hizmeti alımı.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/520108
İhalenin Yapılacağı Yer : Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:1 TEKİRDAĞ
İşin Yapılacağı Yer : Müze Müdürlüğü ve Perinthos Bazilikası Ören yeri - TEKİRDAĞ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEKİRDAĞ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ VE PERİNTHOS BAZİLİKASI ÖRENYERİNİN KORUMA VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN 36 AY SÜRELİ (2017-2018-2019) 5(BEŞ) SİLAHLI, 1(BİR) SİLAHSIZ TOPLAM 6(ALTI) KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ

TEKİRDAĞ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜTekirdağ Müze Müdürlüğü ve Perinthos Bazilikası Örenyerinin Koruma ve Güvenliğinin sağlanması için 36 ay süreli (2017-2018-2019) 5(beş) silahlı, 1(bir) silahsız toplam 6(altı) kişilik Özel Güvenlik Hizmeti Alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/520108

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ertuğrul Mah. Barbaros Cad. 1 59100 Ertuğrul Mah. SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

02822612082 - 02822615368

c) Elektronik Posta Adresi

:

iktm59@kultur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tekirdağ Müzesi ve Perinthos Bazilikası Ören Yerlerinin Koruma ve Güvenliği için 5 silahlı 1 silahsız toplam 6 Kişilik Özel Güvenlik hizmeti alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Müze Müdürlüğü ve Perinthos Bazilikası Ören yeri - TEKİRDAĞ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:1 TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi; Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı için teklif verecek isteklilerin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5.maddesi ile Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereği, işin yapılmasına ilişkin olarak alınması zorunlu İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel Sektöre veya Resmi Kurumlara güvenlik hizmeti sunmuş olmak (İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde yönetmelikle belirlenen şartlara uygun olarak, fatura örneklerinin, sözleşmenin ve iş bitirme belgesinin noter onaylı sunulması).


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi Müdürlüğü- Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad. No:1 TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR