YEŞİLIRMAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Özel güvenlik hizmeti alım ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497588
Şehir : Samsun / İlkadım
Yayınlandığı Gazeteler

EKİP 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
13.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kale Mahallesi Sahil Caddesi No:6 İlkadım SAMSUN adresinde bulunan Samsun Defterdarlığı Yeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN DEFTERDARLIĞI KAÇAK AKARYAKIT DEPOLAMA ALANINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA 5 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ

SAMSUN DEFTERDARLIĞI YEŞİLIRMAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Defterdarlığı kaçak akaryakıt depolama alanında görev yapmak üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 5 kişilik özel güvenlik hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

  1. Adresi : Kale Mahallesi Sahil Caddesi No:6 İlkadım SAMSUN
  2. Telefon ve Faks Numarası : (0362) 447 01 72 – (0362) 431 10 23
  3. Elektronik Posta Adresi : samsundef@maliye.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında 5 Kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi
  2. Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Arif Safi Sk. No:25 Tekkeköy/ SAMSUN adresinde bulunan Kaçak Akaryakıt Depolama Alanı ve Samsun Defterdarlığı Hizmet Binası
  3. Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

  1. Yapılacağı yer : Kale Mahallesi Sahil Caddesi No:6 İlkadım SAMSUN adresinde bulunan Samsun Defterdarlığı Yeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası
  2. Tarihi ve saati : 13.12.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi teklifleri ile birlikte ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapılmış olan Özel Güvenlik İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Defterdarlığı Yeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.

9. İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR