Yazdır

DULKADİROĞLU HATİCE TANRIVERDİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Özel güvenlik hizmet alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496547
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : DULKADİROĞLU HATİCE TANRIVERDİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Özel Güvenlik Elemanı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1 36 2 Özel Güvenlik Elemanı(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1 36
İhale Tarihi : 19.12.2016 09:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/488065
İhalenin Yapılacağı Yer : Şehit Evliya Mahallesi Uzunoluk Caddesi
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

SOSYAL HİZMET MERKEZİDULKADİROĞLU

HATİCE TANRIVERDİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

2 Özel Hizmet Alımı ( Özel Güvenlik Personeli ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/488065

1- İdarenin

a) Adresi : ŞEHİT EVLİYA MAHALLESİ UZUNOLUK CADDESİ No 7 ONİKİ ŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : 3442213385 3442213384

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Özel Güvenlik Elemanı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 1 36 2 Özel Güvenlik Elemanı(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1 36

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Dulkadiroğlu Hatice Tanrıverdi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şehit Evliya Mahallesi Uzunoluk Caddesi

b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi?

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Özel Güvenlik Şirketi Faliyet İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri?

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest

muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapılan ihale konusu özel güvenlik hizmet alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.Kamuda veya özel sektörde yapılan ihale konusu özel güvenlik hizmet alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döküman bedeli K.Maraş Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Yatırıldıktan sonra Dulkadiroğlu Hatice Tanrıverdi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğündeadresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dulkadiroğlu Hatice Tanrıverdi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en av

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR