ELAZIĞ DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU MÜDÜRLÜĞÜ

Özel güvenlik görevlisi hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700470
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNIŞIĞI 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/585940
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı 2 işçi 01/01/2018-31/12/2018 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ Merkez
İhale Tarihi
:
23.11.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
SÜRSÜRÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ KAT 2 KORO MÜDÜRLÜĞÜ 23100 MERKEZ
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 2 İŞÇİ 01/01/2018-31/12/2018

ELAZIĞ DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı 2 işçi 01/01/2018-31/12/2018 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/585940

1-İdarenin

a) Adresi : ÇARŞI MAHALLESİ BOSNA HERSEK BULVARI 37 23100 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : ahmetdagoglu@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı 2 işçi 01/01/2018-31/12/2018
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Elazığ Merkez
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SÜRSÜRÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ KAT 2 KORO MÜDÜRLÜĞÜ 23100 MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 23.11.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi'ni teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
( a ) düdük her görevliye 1 adet
( b ) el feneri her görevliye 1 adet
( c ) cop her görevliye 1 adet
( d ) cop taşıma kılıfı her görevliye 1 adet
( e ) kelepçe her görevliye 1 adet
( f ) kelepçe kılıfı her görevliye 1 adet
(ı) araç altı arama aynası 1 adet
( a ) El Detektörü 2 Adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü güvenlik hizmetleri (Güvenlik Görevlisi çalıştırma) işi benzer iş olarak sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELAZIĞ DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÜRSÜRÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ KAT 2 KORO MÜDÜRLÜĞÜ 23100 MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR