Yazdır

TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvalinin istiflenmesi hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448386
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SES 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TARSUS EKSPRES 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 7000 m3 Orman Emvali İstifleme Hizmet Alım işi.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/408268
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 2.kat 105 nolu oda
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜLEK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

AYVALI ORMAN DEPOSU ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

Gülek Orman İşletme Şefliği Ayvalı Orman Deposu Orman Emvali İstifleme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/408268

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Ömerli Mah. Hilmi Seçkin Cad. 01 33400 TARSUS/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3246138428 - 3246130118

c) Elektronik Posta Adresi

:

tarsusisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7000 m3 Orman Emvali İstifleme Hizmet Alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gülek Orman İşletme Şefliği Ayvalı Orman Deposu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 2.kat 105 nolu oda

b) Tarihi ve saati

:

20.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler ihale üzerlerinde kaldığı takdirde hizmetin yerine getirilebilmesi için her bir depo için 1 adet istifleme makinesi bulunduracaklardır.Makine ve teçhizatların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.Kendi malı olan araçlar için sözleşme aşamasında belgeleyen fatura, ruhsat veya demirbaş ve amortisman kayıt defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu vermeleri gerekmektedir.Kiralama yoluyla edinilmiş makine teçhizat ve ekipmanın kira sözleşmesinin de sözleşme aşamasında sunulması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 2.kat 111 nolu oda adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 2.kat 111 nolu oda (Muhasebe Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR