İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istiflenmesi işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00519358
Şehir : Bursa / İnegöl
Yayınlandığı Gazeteler

İNEGÖL YILDIRIM 29.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/583280
Niteliği, Türü, Miktarı
:
İnayet depoda 11.300 m3 orman emvali istif işi Boğazova depoda 11.000 m3 orman emvali istif işi Hamidiye depoda 2.550 m3 orman emvali istif işi İsaören depoda 7.000 m3 orman emvali istif işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İclaliye işletme şefliği Hamidiye ve İsaören Depoları, Boğazova işletme şefliği Boğazova deposu ve İnayet Orman işletme şefliği İnayet Orman depoları
İhale Tarihi
:
13.01.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Mahmudiye mah. Ankara cad. No:38/P İnegöl BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZOVA,HAMİDİYE,İSAÖREN VE İNAYET ORMAN DEPOLARINDA ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İNEGÖL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Boğazova,Hamidiye,İsaören ve İnayet Orman depolarında orman emvali istif işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/583280

1-İdarenin

a) Adresi

:

MAHMUDIYE MAHALLESI ANKARA CADDESI 38/P 16400 İNEGÖL/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2247151028 - 2247155598

c) Elektronik Posta Adresi

:

inegolisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İnayet depoda 11.300 m3 orman emvali istif işi Boğazova depoda 11.000 m3 orman emvali istif işi Hamidiye depoda 2.550 m3 orman emvali istif işi İsaören depoda 7.000 m3 orman emvali istif işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İclaliye işletme şefliği Hamidiye ve İsaören Depoları, Boğazova işletme şefliği Boğazova deposu ve İnayet Orman işletme şefliği İnayet Orman depoları

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 330(Üçyüzotuz) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mahmudiye mah. Ankara cad. No:38/P İnegöl BURSA

b) Tarihi ve saati

:

13.01.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Hamidiye ve İsaören depolarında her depoda ayrı olmak üzere İş yerinde sürekli istif yapabilecek 1 er adet,Boğazova ve İnayet Orman depolarında ise her depoda 2 şer adet istif makinası veya Traktör yükleyicinin kendisine ait ise ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı, kiralanmış ise 31.12.2017 tarihine kadar noter onaylı kira sözleşmesini sözleşme öncesi idareye vermek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR