BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmeti alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495005
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/514567
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Muhtelif cinslerde toplam 10.500 m3 orman emvali istif hizmeti alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Korucu Orman İşletme Şefliği Korucu Son Deposu Korucu Mahallesi İvrindi / Balıkesir
İhale Tarihi
:
07.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Korucu Orman İşletme Şefliği Korucu Mahallesi İvrindi/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2017 YILI İÇERİSİNDE, KORUCU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ÜRETİLEN ORMAN EMVALLERİNİN KORUCU SON DEPOSUNDA İSTİF HİZMET ALIMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı İçerisinde, Korucu Orman İşletme Şefliğinde Üretilen Orman Emvallerinin Korucu Son Deposunda İstif Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/514567

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2662616060 - 2662439579

c) Elektronik Posta Adresi

:

ahmetyildirim01@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif cinslerde toplam 10.500 m3 orman emvali istif hizmeti alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Korucu Orman İşletme Şefliği Korucu Son Deposu Korucu Mahallesi İvrindi / Balıkesir

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Korucu Orman İşletme Şefliği Korucu Mahallesi İvrindi/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

07.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

(1) bir adet donanımlı istifleme makinası

Yukarıda belirtilen makine ve teçhizat; işe başlamadan önce tam ve eksiksiz olarak çalışma yapılacak sahada bulundurulacaktır.

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Kiralık olarak temin edilecek makina veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesinin (en az 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere) üzerine ihale kalan istekli tarafından SÖZLEŞMEDEN SONRA İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İhale Hazırlama Birimi Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Korucu Orman İşletme Şefliği İhale Komisyon Başkanlığına Korucu Mahallesi İvrindi/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR