SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman emvali istifleme hizmet alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496668
Şehir : Balıkesir / Sındırgı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/515002
Niteliği, Türü, Miktarı
:
KOCADÜZ ORMAN ÜRÜNLERİ SON DEPOSU : 14560 m3, 520 Ster KARAGEDİK ORMAN ÜRÜNLERİ SON DEPOSU : 9480 m3, 740 Ster MANDIRA (TAŞTEPE) ORMAN ÜRÜNLERİ SON DEPOSU : 24510 m3, 620 Ster Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Kocadüz, Karagedik ve Mandıra (Taştepe Deposunun yeri değiştirilerek Mandıra'ya kurulacaktır) Orman Ürünleri Son Depolarında yapılacaktır.
İhale Tarihi
:
22.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Sındırgı/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜSındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Kocadüz, Karagedik ve Mandıra (Taştepe) Orman Ürünleri Son Depolarında 2017 Yılı Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/515002

1-İdarenin

a) Adresi

:

KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 SINDIRGI/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

mehmetmursitkaradogan@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KOCADÜZ ORMAN ÜRÜNLERİ SON DEPOSU : 14560 m3, 520 Ster KARAGEDİK ORMAN ÜRÜNLERİ SON DEPOSU : 9480 m3, 740 Ster MANDIRA (TAŞTEPE) ORMAN ÜRÜNLERİ SON DEPOSU : 24510 m3, 620 Ster
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Kocadüz, Karagedik ve Mandıra (Taştepe Deposunun yeri değiştirilerek Mandıra'ya kurulacaktır) Orman Ürünleri Son Depolarında yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 360(Üçyüzaltmış) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Sındırgı/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İş yerinde istif işinde çalışanlarda olması gereken zorunlu belgeler:

1- Makine operatörlerinde kullandığı araca uygun "sürücü belgesi"

2- Diğer tüm çalışanlarda makine oparatörleri dahil "Ağaç Keme ve Boylama Operatörlüğü Mesleki Eğitim Belgesi"


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman Emvali İstifleme İşi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Kurtuluş Mah. Balıkesir Cad. No:25 Sındırgı/Balıkesir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Kalem Servisi Sındırgı/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR