Yazdır

MANİSA ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Emvali İstifleme İşi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495621
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA HAYAT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 13.12.2016 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İhale Kayıt No : 2016/516510
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Manisa Deposunda 9500 m³, Turgutlu Deposunda 13000 m³, Sarıgöl Deposunda 7500 m³ olmak üzere toplam 30000 m³ Yapacak Orman Emvali (Tomruk, Sanayi Odunu, Kağıtlık Odun, Maden Direk) İstifleme İşi.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 13.12.2016 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜManisa Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa, Turgutlu, Sarıgöl Orman Dışı Depolarında Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/516510

1-İdarenin

a) Adresi : 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ TÜMEN CADDESİ 1502 Sok. No : 17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası : 2362323639 - 2362317248

c) Elektronik Posta Adresi : manisaisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Manisa Deposunda 9500 m³, Turgutlu Deposunda 13000 m³, Sarıgöl Deposunda 7500 m³ olmak üzere toplam 30000 m³ Yapacak Orman Emvali (Tomruk, Sanayi Odunu, Kağıtlık Odun, Maden Direk) İstifleme İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa, Turgutlu ve Sarıgöl Orman Dışı Depoları

c) Süresi İşe başlama tarihi : 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 13.12.2016 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklilerin ihale konusu işi yerine getirmek için ekipmanı üzerinde monteli olmak üzere Manisa deposu için en az 1 (bir) adet, Turgutlu deposu için en az 1 (bir) adet, Sarıgöl deposu için en az 1 (bir) adet istifleme makinesi olacaktır.

Yukarıda sayısı ve niteliği yazılı makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmayacaktır.
a) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve ekipman; ruhsat, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair Noter Tespit Tutanağı veya Yeminli Mali Müşavir raporu ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile belgelendirilir.

b) İsteklinin kendi malı olmayan, makine teçhizat ve diğer ekipman için; Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre noter onaylı kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. Kira sözleşmesinin 2017 yılı için (en az bir yıllığına) olması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR