Yazdır

DÖRTYOL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Emvali İstifleme İşi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492548
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞUŞ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Erzin Orman İşletme Şefliği Kuzuculu Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Erzin Orman İşletme Şefliği Kuzuculu Orman Deposu
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/506484
İhalenin Yapılacağı Yer : Numuneevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:5 Dörtyol/HATAY
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DÖRTYOL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ERZİN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KUZUCULU ORMAN DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÖRTYOL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Erzin Orman İşletme Şefliği Kuzuculu Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/506484

1-İdarenin

a) Adresi

:

Numuneevler Mah. Kazim Karabekir Caddesi 5 31600 DÖRTYOL DÖRTYOL/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3267121048 - 3267122535

c) Elektronik Posta Adresi

:

Mehmetarslan01@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Erzin Orman İşletme Şefliği Kuzuculu Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Erzin Orman İşletme Şefliği Kuzuculu Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme Hizmet Alımı İşi.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Numuneevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:5 Dörtyol/HATAY

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Orman Emvali İstif işi yapılacak depoda bir (1) Adet istifleyici özellikli makine, bu makinenin kendi malı olduğunu gösterir resmi belge veya kiralık olması durumunda noterce süresi belirtilen tasdikli kira sözleşmesinin ibraz edilmesi

Orman Emvali istif işi yapılacak depoda bulundurulması gereken istif makinesinde devamlı çalışabilecek bir operatör ve operatörün yanında orman emvali standardizasyonundan anlayan yardımcı bir elaman bulundurulması zorunludur.Çalışan elamanların sigorta ve diğer mali yükümlülükleri yükleniciye aittir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman Emvali İstifleme İşi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü KİK Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR