Yazdır

BEBKA BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Organizasyon işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449583
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
Niteliği, Türü, Miktarı : Organizasyon hizmeti
İhale Tarihi : 27.10.2016 15:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

TASARIM ZİRVESİ” ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET SATIN ALIMI İHALESİ” işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adres: İstanbul Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 224 211 13 27 Faks: 0 224 211 13 29

c) Elektronik posta adresi : bebka@bebka.org.tr

  1. İhale Konusu İşin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 25-26 Kasım 2016 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Tasarım Zirvesi’nin Organizasyonu için Hizmet Satın Alım İşi

b) Yapılacağı Yer: Başta Bursa olmak üzere teknik şartnamede belirtilen yerler.

c) Süresi: İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihidir. İhale kapsamındaki işlerin tamamı 2016 Kasım ayı içinde tamamlanmak üzere teknik şartnamede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin;

a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer: Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/BURSA

c) Tarih ve saati: 27.10.2016 Perşembe günü saat: 15:00

d) Ajansın Banka Hesap No’su: Halkbank Bursa/Gazcılar Şubesi IBAN:TR550001200929500005000029 IBAN.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

c) Yasaklı olunmadığına dair yazılı taahhütname

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

f) Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilmiş olan teklif mektubu

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının Ajansın ilgili banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont

h) Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler (Daha önce benzer nitelik, içerik ve büyüklükte en az 3 ayrı etkinlik/kongre/organizasyon yapmış olduğunu tevsik edici belgeler olmak üzere şartnamede belirtilmiştir.)

i) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, e-posta ve varsa faks numarası bilgileri

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale şartnameleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.bebka.org.tr) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vermek için doküman bedeli olarak belirlenen 500 TL’nin Ajansın banka hesabına yatırılması ve dekontun Ajansa ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Teklifler, 27.10.2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlarını da gösteren birim fiyat teklif cetvelini doldurmak suretiyle vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekli ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin en az %3’üne tekabül eden tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en az 30 gün süreli)

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

11- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin kısmen veya tamamen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR