Yazdır

ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin taşınması hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636870
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Saraykent Mahallesi 75.Sk. 17/1 Antakya HATAY
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2017/347357
İhalenin Yapılacağı Yer : Saraykent Mh. 75.Sk. 17/1 Antakya HATAY
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANTAKYA İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN 40 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 35 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 16.08.2017 10:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANTAKYA İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINMA İŞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANTAKYA İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞINMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/347357

1-İdarenin

a) Adresi : SARAYKENT MAHALLESİ 75.SOKAK 17/1 ANTAKYA HATAY 31100 ANTAKYA ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262271555 - 3262271279
c) Elektronik Posta Adresi : antakya31@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANTAKYA İLÇESİ TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN 40 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 35 ARAÇLA TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Saraykent Mahallesi 75.Sk. 17/1 Antakya HATAY
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Saraykent Mh. 75.Sk. 17/1 Antakya HATAY
b) Tarihi ve saati : 16.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TAŞIMA İŞİNDE ÇALIŞACAK ARAÇLAR İÇİN ARAÇ RUHSATI 12 YAŞ DAHİL
TAŞIMA İŞİNDE ÇALIŞACAK ŞOFÖRLERE AİT EHLİYET
ARAÇ SİĞORTASI VE SRC BELGESİ
YÜKLENİCİ FİRMA TAŞIMA YAPACAĞI ARAÇLARIN ARASINDA ENGELLİ ARAÇ ÖZELLİĞİ OLARAK EN AZ 1 ARAÇ ENGELLİ ARACI LİFTİ, ASANSÖR, STANDART RAMPALI VE EN AZ 14 KOLTUK SAYILI OLMASI HALİNDE EN AZ 1 TEKERLEKLİ SANDALYE KAPASİTELİ RUHSATINA SAHİP OLMAK VEYA BU KRİTERLERE UYGUN ARACI KİRALADIĞINA DAİR KİRA SÖZLEŞMESİ OLMASI ZORUNLUDUR.
TAŞIMA İŞİNDE KULLANILACAK ARAÇLARIN RUHSATLARI HATAY PLAKALI OLMALIDIR.
YUKARIDA İSTENİLEN BELGELER, YÜKLENİCİ FİRMADAN SÖZLEŞME AŞAMASINDA TALEP EDİLECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMACILIĞI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Saraykent Mah. 75 17/1 Antakya/Hatay adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTAKYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR