MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerin taşınması hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636815
Şehir : Mersin / Mezitli
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/343248
Niteliği, Türü, Miktarı
:
332(Üçyüziki) öğrencinin, 9(dokuz) Taşıma Merkezi Okula 180(yüzseksen) iş günü 20(yirmi) araçla taşınması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mezitli İlçesine bağlı taşıma kapsamında bulunan Fındıkpınarı, Kuzucubelen, Kocayer, Kuyuluk, Tece taşıma merkezine Demirışık, Soğukpınar-Beşkoz, Güzle, Denkeser, Kuzucu, Tol, Doğançay, Akarca, Zeybekler, Sayönü1, Sayönü2, Sarılar1, Sarılar2, Pelitkoyağı, Cemilli, Takanlı, Takanlı-Pelitkoyağı, Çevlik-Cırman, Doğlu1, Doğlu2 yerleşim yerlerinden toplam 332 öğrencinin taşınması işi için ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
İhale Tarihi
:
07.08.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Çamlıca Mah. Koru Cad. Kuyuluk Plaza Dışa Kapı No:2 İç Kapı No: 3-4 - MEZİTLİ / MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZİTLİ İLÇESİNDE, TAŞIMALI İLKÖĞRETİM KAPSAMINA ALINAN MUHTELİF YERLEŞİM YERLERİNDEKİ TOPLAM 332(ÜÇYÜZOTUZİKİ) ÖĞRENCİNİN, 9(DOKUZ)TAŞIMA MERKEZİ OKULA 180(YÜZSEKSEN) İŞ GÜNÜ 20(YİRMİ) ARAÇLA TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ
MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Mezitli İlçesinde, Taşımalı İlköğretim Kapsamına alınan muhtelif yerleşim yerlerindeki toplam 332(Üçyüzotuziki) öğrencinin, 9(dokuz)Taşıma Merkezi Okula 180(yüzseksen) iş günü 20(yirmi) araçla taşınması hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/343248

1-İdarenin

a) Adresi : Çamlıca Mah. Koru Cad. Kuyuluk Plaza Dışa Kapı No:2 İç Kapı No: 3-4 - MEZİTLİ / MERSİN 33180 MEZİTLİ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : mezitli33@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 332(Üçyüziki) öğrencinin, 9(dokuz) Taşıma Merkezi Okula 180(yüzseksen) iş günü 20(yirmi) araçla taşınması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mezitli İlçesine bağlı taşıma kapsamında bulunan Fındıkpınarı, Kuzucubelen, Kocayer, Kuyuluk, Tece taşıma merkezine Demirışık, Soğukpınar-Beşkoz, Güzle, Denkeser, Kuzucu, Tol, Doğançay, Akarca, Zeybekler, Sayönü1, Sayönü2, Sarılar1, Sarılar2, Pelitkoyağı, Cemilli, Takanlı, Takanlı-Pelitkoyağı, Çevlik-Cırman, Doğlu1, Doğlu2 yerleşim yerlerinden toplam 332 öğrencinin taşınması işi için ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çamlıca Mah. Koru Cad. Kuyuluk Plaza Dışa Kapı No:2 İç Kapı No: 3-4 - MEZİTLİ / MERSİN
b) Tarihi ve saati : 07.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan personel ve öğrenci taşıma işi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çamlıca Mah. Koru Cad. Kuyuluk Plaza Dışa Kapı No:2 İç Kapı No: 3-4 - MEZİTLİ / MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR