SÜLEYMANPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci taşıma hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636118
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/340524
Niteliği, Türü, Miktarı
:
lçemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim (İlkokul-Ortaokul) Kapsamında 6 Taşıma Merkezi İlkokula ve Ortaokula 46 Mahallede İkamet eden Toplam 445 öğrencinin 180 gün 33 araç ile Taşıma Hizmetinin Satın Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
08.08.2017 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 100.Yıl Mah. Onursal Sok.No:9
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİNİN SATIN ALIM İŞİ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-SÜLEYMANPAŞA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Kapsamında 6 Taşıma Merkezi İlkokula ve Ortaokula 46 Mahallede İkamet eden Toplam 445 öğrencinin 180 gün 33 Araç ile Taşıma Hizmetinin Satın Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/340524

1-İdarenin

a) Adresi : 100.Yıl Mah. Onursal Sk.. No:9 Kat.3 - (Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu üstü) SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822620358 - 2822620360
c) Elektronik Posta Adresi : ebubekiratilla@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : lçemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim (İlkokul-Ortaokul) Kapsamında 6 Taşıma Merkezi İlkokula ve Ortaokula 46 Mahallede İkamet eden Toplam 445 öğrencinin 180 gün 33 araç ile Taşıma Hizmetinin Satın Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 100.Yıl Mah. Onursal Sok.No:9
b) Tarihi ve saati : 08.08.2017 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-Öğrenci Taşıma Aracını kullanacak şoförlerin D (E) sınıfı sürücü belgesi (Aracın kapasitesine uygun sürücü belgesi), SRC2 belgesi ve Psikoteknik belgesine sahip olması zorunludur.
2-TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ VEYA SRC BELGESİNİN ASLI VEYA İDARECE TASDİKLİ SURETİ
3-OKUL SERVİS ARACI OLARAK KULLANILACAK TAŞITLARIN YAŞLARI 12 YAŞINDAN KÜÇÜK ( 12 YAŞ DAHİL ) 2005 MODEL VE ÜZERİ OLDUĞUNA DAİR RUHSATIN FOTOKOBİSİ
4-TEK TABİPTEN ALINACAK SAĞLIK RAPORUNUN ASLI VE NOTER TASDİKLİ SURETİ
5-HER GÜZERGAH İÇİN (TOPLAM 33 GÜZERGAH) GÖSTERİLECEK ARAÇ VE ŞOFÖRLERE AİT YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN ASLI VEYA İDARECE TASDİKLİ SURETİ YADA 18.09.2017-08.06.2018 TARİHİNE KADAR KİRALANDIĞINA DAİR NOTER TASDİKLİ BELGE
6-ARACA AİT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BELGESİ
7-Her güzergah için farklı araç ve sürücü belgeleri ibraz edilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Öğrenci ve Personel Taşıma İşi Benzer İş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÜLEYMANPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR