Yazdır

MERSİN SİLİFKE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Odun istifleme işi yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492375
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÖKSU 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİLİFKE 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Silifke Çamdüzü Orman Deposu
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 5000 m3 tomruk, 500 m3 maden direk, 2500 m3 sanayi odunu, 100 m3 kabuksuz kağıtlık, 100 ster kabuklu kağıtlık, 200 ster yakacak odun İstifleme işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/507465
İhalenin Yapılacağı Yer : Toros Mah. Malazgirt Bul. No:2 Silifke/Mersin
İhale Tarihi : 02.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

5000 M3 TOMRUK, 500 M3 MADEN DİREK, 2500 M3 SANAYİ ODUNU, 100 M3 KABUKSUZ KAĞITLIK, 100 STER KABUKLU KAĞITLIK, 200 STER YAKACAK ODUN İSİTİF İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİLİFKE

5000 m3 tomruk, 500 m3 maden direk, 2500 m3 sanayi odunu, 100 m3 kabuksuz kağıtlık, 100 ster kabuklu kağıtlık, 200 ster yakacak odun isitif işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507465

1-İdarenin

a) Adresi

:

Toros mah.Malazgirt Bulvarı No:2 33940 SİLİFKE/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3247141010 - 3247141680

c) Elektronik Posta Adresi

:

silifkeisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5000 m3 tomruk, 500 m3 maden direk, 2500 m3 sanayi odunu, 100 m3 kabuksuz kağıtlık, 100 ster kabuklu kağıtlık, 200 ster yakacak odun İstifleme işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Silifke Çamdüzü Orman Deposu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 29.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Toros Mah. Malazgirt Bul. No:2 Silifke/Mersin

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silifke Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR