KAHRAMANMARAŞ İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nükleer tıp hizmeti alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492469
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/504089
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Pozitron Emisyon Tomografisi-Bilgisayarlı Tomografi Sistemi İle Dışarıdan Nükleer Tıp Hizmeti Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenicinin kendi işyeri
İhale Tarihi
:
19.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu/ Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat-KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NÜKLEER TIP HİZMETİ ALINACAKTIR

KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Pozitron Emisyon Tomografisi-Bilgisayarlı Tomografi Sistemi İle Dışarıdan Nükleer Tıp Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/504089

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yörük Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi No:22 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442237425 - 3442515100

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Pozitron Emisyon Tomografisi-Bilgisayarlı Tomografi Sistemi İle Dışarıdan Nükleer Tıp Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yüklenicinin kendi işyeri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 29.01.2017, işin bitiş tarihi 29.01.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu/ Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat-KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesindeki kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-Hizmet Alımı Yapılan Merkez, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olmak zorunuda olup Ruhsatlar Teklif ile birlikte sunulacaktır.

-İstekliler tedarik edecekleri Nükleer Tıp FDG imalatı hususunda "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK'den alınmış "Lisans" ile Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Ürün Tescil Belgesi"ni teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a)Yüklenici teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal teknik doküman,prospektüs veya katalog vermelidir.

b) Yüklenici firmaca kurulacak cihaz sözleşme süresince 10 yaşından küçük olacaktır. Bu husus (cihazın imalat tarihi, seri numarası orjinal belgeli) üretici firma veya Türkiye temsilcisi firmadan alınacak belge ile sağlanacaktır.
c) Teklif veren yüklenici firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Yüklenici firma kuracağı cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerini sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap vereceği şartnameye uygunluk belgesini mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, yüklenici firmanın antetli kağıdına yazılmış ve her sayfası yetkililer tarafından imzalanmış olacaktır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar yüklenici firmanın vermiş olduğu orjinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu açıklanarak (şartname sıra ile numaralandırılarak) işaretle belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu yada özel sektöre sunulan görüntüleme tetkikleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Kahramanmaraş Halk Bankası Merkez Şubesi TR 070001200947200005000105 nolu hesabına ihale doküman bedelinin yatırılması ve makbuzlarının Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimine sunulmasından sonra ihale dokümanı alınacaktır. Adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma birimi / Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat-KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR