Yazdır

YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BŞK.

Nakil hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451055
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kooperatifler Mah. Kurtismail Paşa 8. Sok. No:6/A Yenişehir/Diyarbakır
İhale Tarihi : 28.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 3.750 ton torbalı kömürün, 5.000 haneye, adreslerine teslim edilmek üzere dağıtımı yapılacaktır.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/402157
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

DİYARBAKIR YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

3750 TON KÖMÜRÜN NAKLİYESİ VE 5000 HANEYE DAĞITIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/402157

1-İdarenin

a) Adresi : KOOPERATIFLER MAH. KURTİSMAİL PAŞA 8. SOK. MEMUZİN APT. ALTI 6/A 21100 OFİS YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122240417 - 4122240427
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

3.750 ton torbalı kömürün, 5.000 haneye, adreslerine teslim edilmek üzere dağıtımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yenişehir/Diyarbakır
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kooperatifler Mah. Kurtismail Paşa 8. Sok. No:6/A Yenişehir/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 28.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenicinin bu işte kullanacağı taşıtlar, Karayolları Trafik Yönetmenliğinin 6. maddesinde belirtilen belgelerden gerekli olan yetki belgesine / belgelerine sahip olacaktır. Yüklenici, sözleşmeden önce yetki belgeleri ile araçlara ait taşıt kartlarını idareye ibraz edecektir. Uhdesinde ihale kalan yüklenici, söz konusu belgeleri sunamaması durumunda Kamu İhale Kanununun 44. ve 58. maddelerine göre işlem yapılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale üzerinde kalan istekli,4925 Sayılı Karayolu Kanunu ile Yönetmeliğine uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığından alınan yetki belgelerine sahip olmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhale tarihi tibarı ile son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözlşeme kapsamında, kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş (Kömür Nakliye/Dağıtım) veya karayolu ile yapılmış her türlü yük taşımacılığı.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır/Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır/Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR