İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. (İBB İŞTİRAKİ)

Mimari aydınlatma montaj işçiliği hizmet alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00689962
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 01.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/520069
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif tip ve boyutlarda toplam 2399 adet malzemenin montajı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Tic. Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Bakırköy / İstanbul (İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünde)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞÇİLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası Mimari Aydınlatma Montaj İşçiliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/520069

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi : info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif tip ve boyutlarda toplam 2399 adet malzemenin montajı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Avrupa Yakası (Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii, Bademlik Camii, Bağcılar Camii, Bağcılar Merkez Camii ve Basınköy Cami), İstanbul Anadolu Yakası (Maltepe Merkez Camii, Yeşil Vadi Camii ve Köy Hizmetleri Camii)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Tic. Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Bakırköy / İstanbul (İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünde)
b) Tarihi ve saati : 23.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a-) Mimari aydınlatma tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı veya işletilmesi işi
b-) Çevre aydınlatma tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı veya işletilmesi işi
c-) Park aydınlatma tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı veya işletilmesi işi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Tic. Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Bakırköy / İstanbul (İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünde) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Tic. Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Bakırköy / İstanbul (İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünde) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR