Yazdır

EDİRNE İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Laboratuvar hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493339
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

SON HABER 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 19.12.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/486298
İhalenin Yapılacağı Yer : EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI SALONU
İşin Yapılacağı Yer : Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.Kısım -1.775.000 Puan Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmeti Alımı 2.Kısım- 337.200 Puan Karşılığı İdrarda Uyuşturucu Tetkikleri Hizmeti Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

EDİRNE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

DIŞ LABORATUAR HİZMETİ VE SONUÇ PUAN KARŞILIĞI İDRARDA UYUŞTURUCU TETKİKLERİ HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/486298

1-İdarenin

a) Adresi : Sarıcapaşa Mah. Sarıca Paşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842268245 - 2842268071
c) Elektronik Posta Adresi : khb22.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1.Kısım -1.775.000 Puan Karşılığı Dış Laboratuvar Hizmeti Alımı 2.Kısım- 337.200 Puan Karşılığı İdrarda Uyuşturucu Tetkikleri Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhalenin 1.Kısmı İçin;

1. HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA ve TBC-DNA testleri için kullanılacak tüm kitler IVD Real Time viral genoma ait patentlere sahip olmalıdır. Sistem yanlış negatifliği önlemek için internal kontrol içermeli ve bu kontrol ekstraksiyon öncesinde test edilecek numuneye eklenebilir olmalıdır.Bu özelliğe sahip olduğunun belgesi mutlaka firmanın kaşe ve imzası ile ihale esnasında sunulmalıdır.

2. T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı biyokimya ve mikrobiyoloji ruhsatları teklif zarfında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhalenin 1.Kısmı İçin;

Kamu veya Özel Kurumlarda gerçekleştirilen Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alım İhaleleri veya Tıbbi Laboratuar Sonuç veya Tetkik Hizmeti alımı veya Dış Laboratuvar Hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir..

İhalenin 2.Kısmı İçin;

Kamu veya Özel Kurumlarda gerçekleştirilen Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alım İhaleleri veya Tıbbi Laboratuar Sonuç veya Tetkik Hizmeti alımı veya Sonuç Puan Karşılığı İdrarda Uyuşturucu Tetkikleri Hizmet Alım İhaleleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir..

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR