CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Laboratuvar hizmet alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494257
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/511618
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Tıbbi Genetik Tetkik Hizmeti Alımı (2.000.000 Puan )  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenicinin İdaremize Bildireceği Hizmet Mahalli
İhale Tarihi
:
19.12.2016 14:00
Muhammen Bedel
:
50 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ D.S. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

SONUÇ KARŞILIĞI (RAPORLAMA DAHİL) TIBBİ GENETİK TESTLERİ HİZMET ALIMI (24 AYLIK) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/511618

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 58140 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : **********/2121 - **********
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesat@cumhuriyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Tıbbi Genetik Tetkik Hizmeti Alımı (2.000.000 Puan )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin İdaremize Bildireceği Hizmet Mahalli
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ D.S. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1)İstekliler,Sağlık Bakanlığından Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetmeliğine uygun ruhsatlandırılmış ve Sitogenetik,Moleküler Genetik alanında çalışma iznine ve ISO 15189 ve/veya TSE 17025 belgesine sahip olmalıdır.İstekliler,sahip oldukları ruhsat ve çalışma belgesini teklif zarfının içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

2)İstekliler,Hematolojik vakalarda translokasyonların çalışılacağı real time PCR cihazının CE-IVD onay belgesi ve "Sağlık Bakanlığından onaylıdır" ibaresinin bulunduğu UBB kaydı dökümanı ile teknik şartnamede belirtilen kitlerin "Sağlık Bakanlığından onaylıdır" ibaresinin yer aldığı UBB kayıt belgesini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) İstekliler, hastanemizin hasta yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda , moleküler genetik analizlerin gecikme olmaksızın SGK tarafından belirlenmiş süreler içerisinde faturalandırmanın yapılabilmesi için yüklenici firma en az 8 kapiller özelliğine sahip DNA Sekans Cihazının ve real-time PCR cihazının envanterinde olduğunu gösteren belgeyi (envanter listesi ve/veya kira sözleşmesi ve/veya kit karşılığı cihaz alım sözleşmeleri) teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.

2) İstekliler, çalışılan tetkiklerin listesi, kullanılan yöntemler, numune tipi, numune miktarı ve test sonuçlandırma sürelerini doküman halinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Genetik testlerin birçoğu ömür boyu bir kez yapılmaları ve hayati önem taşımaları nedeniyle yüklenici firmanın azami hassasiyet ve ileri teknoloji kullanımı ile kurumumuza ait işi uluslararası kalite kontrol protokollerinde belirtilen standart düzeyinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. İsteklilerin, internal ve eksternal kalite kontrol programlarına katılım belgesi olmalı ve istekliler bu belgeyi ihale komisyonuna sunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 1 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ D.S. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ D.S. SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR