İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar bilgi yönetim sistemi hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636030
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/330115
Niteliği, Türü, Miktarı
:
34 Ay Süreli Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı (10.Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmazı No:10 Zeytinburnu/İstanbul), 2 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı ( Beylikdüzü O.S.B. Mah. Açelya Cad. Saatli Bina No:1/1 Beylikdüzü/İstanbul), 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı (Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:144 Maltepe/İstanbul
İhale Tarihi
:
11.08.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Seyitnizam Mah.Mevlana Caddesi No:81-83 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/330115

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:81-83 34015 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 409 22 98 - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihsmsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

34 Ay Süreli Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı (10.Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmazı No:10 Zeytinburnu/İstanbul), 2 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı ( Beylikdüzü O.S.B. Mah. Açelya Cad. Saatli Bina No:1/1 Beylikdüzü/İstanbul), 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı (Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:144 Maltepe/İstanbul

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 34(otuz dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Seyitnizam Mah.Mevlana Caddesi No:81-83 Zeytinburnu/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.08.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine yönelik her türlü hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün Vakıfbank Ataköy Galleria Şubesi nezdindeki TR630001500158007301250694 İBAN numaralı hesabına Doküman bedeli yatırılıp İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Mali İşler Şubesi İhale ve Satınalma Bürosu Seyitnizam Mah Mevlana Cad. No:81/83 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Mali İşler Şubesi İhale ve Satınalma Bürosu Seyitnizam Mah.Mevlana Caddesi No:81-83 Kat: 2 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR