Yazdır

DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Labaratuvar hizmeti alımı (Moleküler tanı sistemi)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496670
Şehir : Diyarbakır
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 21.12.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Kısım ( 6 kalem-3.040.418 puan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/507734
İhalenin Yapılacağı Yer : Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 BAĞLAR/DİYARBAKIR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

36 AYLIK (MOLEKÜLER TANI SİSTEMİ) LABORATUVAR HİZMET ALIMI İŞİ

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

36 AYLIK (MOLEKÜLER TANI SİSTEMİ) LABORATUVAR HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507734

1-İdarenin

a) Adresi

:

Şeyhşamil Mah.Karacadağ Cad.Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 Bağlar/DİYARBAKIR 21090 Bağlar BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4126060010 - 4126060021

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kısım ( 6 kalem-3.040.418 puan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuzaltı) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Cad. Akar Petrol karşısı Öntaş Plaza Kat:1-2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a)Sağlık Bakanlığı Finans Hizmetleri Başkan yardımcılığının 2013/07 nolu Genelgesine istinaden aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Söz konusu cihaz ve kitlerle ilgili (TİTUBB) çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır. Ancak idarede kurulacak olan cihazda çalışılmayan kit veya kitlerin Dış Laboratuvarda çalışılması durumunda (TİTUBB) belgeleri sözleşme imzalandıktan sonra muayene kabul komisyonu gerek duyduğu takdirde yüklenici firma bu belgeyi sunmak zorundadır.

b) Teknik Şartnamede istenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

c) İhaleye ilişkin teknik şartnamede belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde ihale komisyonu gerek duyduğu takdirde 'DEMONSTRASYON' işlemi isteyebilecektir.

d)Teknik Şartnamede belirlenen hususlar İdari Şartnamede de geçerlidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş Laboratuvar Kit Karşılığı Cihaz Edinme İşi veya Sonuç/Puan Karşılığı Laboratuar Hizmetleri ve/veya Laboratuar hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

FİYAT DIŞI UNSURLAR

Firmanın teklif dosyasına eklemiş olduğu katalog ve ya kullanım kılavuzu ve Türkçe evraklardaki kanıtlar baz alınarak puantajlamaya konu olan fiyat dışı unsurlar değerlendirilecektir. En yüksek puanı alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Firma fiyat dışı unsura konu olan özellikleri teknik şartnamede belirtilen şekilde kanıtlayamadığı takdirde söz konusu olan özelliğin, firmaya ait cihazda olmadığı kabul edilecektir.

Teklif edilen kitlerin ve mastermixlerin kullanıma hazır kaset formda, ön işlem gerektirmiyor olması. Ayrıca izolasyon ve real time PCR cihazının sürekli yükleme özelliğinin bulunması, aynı anda iki farklı testi çalışabilmesine olanak tanıması (10)

Kit içeriğinde, değeri belirli internal kontrolün her örnek ve kontrol çalışmasında izolasyon başından itibaren bulunması, kantitasyonunun yapılabilmesi, bu sayede örnek üzerine etki eden inhibitör etki varsa bu inhibisyonun yapılabilmesi viral yüke olan etkisini ölçerek doğru sonuç vermesi. Bu bilginin prospektuste gösterilebilmesi.(10)

Teklif edilen birim fiyat: 80 puan

En düşük fiyat: X

Teklif edilen fiyat: Y

Hesaplama: (X/Y*80)+a+b

A Firması için örnek hesaplama: (90/100*80)+20= 92 puan

B Firması için örnek hesaplama: (90/90*80)+10= 90 puan

Sonuçta A firmasının toplam teklif fiyatı değerlendirmede fiyat dışı unsurlar dikkate alındığında en yüksek puan aldığı için seçilecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : DİYARBAKIR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ, diyarbakır merkez halk bankası şubesi iban no: TR070001200932600005000350 ancak isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için EKAP'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR