Yazdır

SİVAS BELEDİYE BŞK.

Kurumsal lisans yazılımları ve yazılım güvencisi hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496511
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEMLEKET SİVAS 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.12.2016 10:00
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 250 Adet Windows 10 Lisans,10 Adet Open Office 2016 Lisans,1 Adet Windows Server 2012 R2 Standart Lisans 64 Bit Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Sivas Belediyesi İhale Komisyon Odası Atatürk Caddesi No:3 58069 Merkez/SİVAS
İşin Yapılacağı Yer : Sivas Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/515305
Muhammen Bedel : 50 TL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KURUMSAL LİSANS YAZILIMLARI VE YAZILIM GÜVENCESİ

SİVAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL LİSANS YAZILIMLARI VE YAZILIM GÜVENCESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/515305

1-İdarenin

a) Adresi

:

Atatürk Caddesi 3 58069 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462210110-1500 - 3462213567

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@sivas.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

250 Adet Windows 10 Lisans,10 Adet Open Office 2016 Lisans,1 Adet Windows Server 2012 R2 Standart Lisans 64 Bit Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Sivas Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sivas Belediyesi İhale Komisyon Odası Atatürk Caddesi No:3 58069 Merkez/SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

07.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Belediyesi İhale Komisyon Odası Atatürk Caddesi No:3 58069 Merkez/SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Belediyesi İhale Komisyon Odası Atatürk Caddesi No:3 58069 Merkez/SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR