Yazdır

BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kamera tesisatı kurulması işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449748
İlan tarihi : 12.10.2016
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA''DA MEYDAN 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet Kamera ve Güvenlik Sistemleri Kurulması Yapım İşi-Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen İşler.  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 0
İşin Yapılacağı Yer : Yıldırım/BURSA
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/413640
İhalenin Yapılacağı Yer : BURSA VALİLİĞİ ,YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak No: 21 K:3 Osmangazi/BURSA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMERA TESİSATI KURULMASI

VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMERA TESİSATI KURULMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/413640

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak No: 21 16050 OSMANGAZİ/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2242718717 - 2242718754

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@bursayikob.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Kamera ve Güvenlik Sistemleri Kurulması Yapım İşi-Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilen İşler.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yıldırım/BURSA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BURSA VALİLİĞİ ,YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak No: 21 K:3 Osmangazi/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası

veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan E/I, E/ IV ve E/IX grubu işler ile E/I, E/ IV ve E/IX grubuna ilişkin onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
İçeriğinde E/I, E/ IV ve E/IX Grubu işler bulunan herhangi bir gruba ait işlerde benzer iş olarak kabul edilecektir. Ancak İhale konusu iş E/I, E/ IV ve E/IX grubu iş olduğundan; ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren herhangi bir gruba ait iş deneyim belgesi sunulması durumunda ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgeleri de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrik-Elektronik (Elektrik ve Elektronik) Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURSA VALİLİĞİ, YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak No: 21 K:4 Osmangazi/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA VALİLİĞİ ,YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak No: 21 K:3 Osmangazi/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR