Yazdır

İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaldırma ve iletme ekipmanları ile basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495266
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : İzmir İli Muhtelif İlçelerinde ve Manisa İli Muradiye ve Saruhanlı İlçelerinde bulunan İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri (Ayrıntılı bilgi ihale dökümanı içinde bulunan iş ekipmanları listesinde yer almaktadır.)
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : İZSU Genel Müd.’ne bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan; 598ad. kaldırma ve iletme ekipmanı ile 252ad. iş makinasının, 245ad. basınçlı kabın periyodik test ve kontrollerinin yapılması ile raporlanmasını işlerini kapsayan hizmet alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/489186
İhalenin Yapılacağı Yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İZMİR
İhale Tarihi : 14.12.2016 11:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI İLE BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ İŞİ

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

Kaldırma ve İletme Ekipmanları ile Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolü İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/489186

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322932000 - 2322932831

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İZSU Genel Müd.’ne bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan; 598ad. kaldırma ve iletme ekipmanı ile 252ad. iş makinasının, 245ad. basınçlı kabın periyodik test ve kontrollerinin yapılması ile raporlanmasını işlerini kapsayan hizmet alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İzmir İli Muhtelif İlçelerinde ve Manisa İli Muradiye ve Saruhanlı İlçelerinde bulunan İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri (Ayrıntılı bilgi ihale dökümanı içinde bulunan iş ekipmanları listesinde yer almaktadır.)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Uluslararası geçerliliğe sahip Akreditasyon kurumu tarafından, TS EN ISO/ IEC 17020:2012 standardına göre yetkilendirilmiş A Tipi Muayene Kuruluşu belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:2 Konak İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR