Yazdır

BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kafes tel ihata hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451942
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR EKSPRES 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEMOKRAT 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/418936
İhalenin Yapılacağı Yer : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir
İhale Tarihi : 25.10.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1870 m/tül 2,50 m uzunluğunda betonarme direkli (eğri başlı); 1,50 m yüksekliğinde 6*6 cm göz aralığında 2,8 mm kalınlığında paslanmaz ... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Akbaş, Çatak, Çanakçı, Tilkicik ve Kiraz Yangın İlk Müdahale Ekip Binaları İle Göztepe, Akçakertil ve Seçtepe Yangın Gözetleme Kuleleri
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI VE YANGIN GÖZETLEME KULESİ ÇEVRESİNE GÜVENLİK AMAÇLI KAFES TEL İHATA HİZMET ALIMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Muhtelif Yangın İlk Müdahale Ekip Binası ve Yangın Gözetleme Kulesi Çevresine Güvenlik Amaçlı Kafes Tel İhata Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418936

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

02662616060 - 02662439579

c) Elektronik Posta Adresi

:

ahmetyildirim01@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1870 m/tül 2,50 m uzunluğunda betonarme direkli (eğri başlı); 1,50 m yüksekliğinde 6*6 cm göz aralığında 2,8 mm kalınlığında paslanmaz ...

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Akbaş, Çatak, Çanakçı, Tilkicik ve Kiraz Yangın İlk Müdahale Ekip Binaları İle Göztepe, Akçakertil ve Seçtepe Yangın Gözetleme Kuleleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 40(Kırk) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İhale Hazırlama Birimi Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül / Balıkesir adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10185 Altıeylül/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR