Yazdır

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BŞK.

Ip tabanlı elektronik izleme işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448815
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DE İLKHABER 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.10.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 24 kalem imalat. Elektrik işleri.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/409393
İhalenin Yapılacağı Yer : KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Kanuni Kampüsü-Trabzon
İşin Yapılacağı Yer : KTÜ Çimenli Kampüsü -Trabzon
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KTÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ IP TABANLI ELEKTRONİK İZLEME İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/409393

1-İdarenin

a) Adresi : KANUNI KAMPÜSÜ 61080 TRABZON MERKEZ/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası : 4623772014 - 4623253207

c) Elektronik Posta Adresi : ktu-yapiisleri@ktu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 kalem imalat. Elektrik işleri.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KTÜ Çimenli Kampüsü -Trabzon

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Kanuni Kampüsü-Trabzon

b) Tarihi ve saati : 31.10.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1- ) Teklif veren firmalar teklif edecekleri sisteme ait { Yüksek Çözünürlüklü Sabit Kameralar, Yüksek Çözünürlüklü Hareketli Kameralar,A Tipi Omurga Anahtar, B-Tipi Saha Anahtarı, B-Tipi Video Kayıt Sunucusu, Workstation Bilgisayar, 22" Geniş Ekran Lcd Monitör, Digital Keybord With Lcd, Direk Üstü Saha Panosu,Saha Ups (6 Kva) } ürünlerin numuneleri veya teknik özelliklerini detaylı şekilde gösteren katalogları (onaylı veya noter tastikli) teklif dosyaları ile birlikte vereceklerdir.İstenen numune veya katalogları getirmeyenler veya ürünleri teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-) İhaleye teklif verecek olan firmalar TSE 12540 ve İSO 9001 belgelerinin onaylı veya noter tastikli suretlerini teklif dosyaları ile birlikte vereceklerdir.

3-) Kullanılacak olan kameralar,A Tipi omurga anahtar,B tipi kenar anahtar,kayıt ve izleme yazılımına ait üreticiden alınacak olan yetki belgelerini teklif dosyaları ile birlikte vereceklerdir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan E-IV veya E-VIII grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölüm diplomaları.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KTÜ Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kanuni Kampüsü-Trabzon adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Kanuni Kampüsü-Trabzon adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR