TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MD.

İşyerleri yükleme-boşaltma işleri hizmet alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491789
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
14.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
T.M.O Konya Şube Müdürlüğü İdari Binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TMO KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI İŞYERLERİ 2017 YILI YÜKLEME-BOSALTMA İSLERİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

1- İdarenin;

a) Adı : Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Şube Müdürlüğü
b) Adresi : Horozluhan Mah. Cihan Sokak. No:9 42040 Selçuklu/Konya
c) Telefon : 0 3332 346 05 51
d) Faks : 0 3332 346 05 50
e) Elektronik Posta Adresi: konva.ticaret@tmo.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Adı : T.M.O. Konya Şube Müdürlüğü İle Bağlı İşyerleri 2017 Yılı Yükleme-
Boşaltma hizmet alım işleri

b) İşin Süresi : 01.01.2017/31.12,2017

c) İhale usulü : T.M.O. İhale Yönetmeliği 22.2 Açık Eksiltme Yöntemi

d) İhalenin Yapılacağı Yer: T.M.O Konya Şube Müdürlüğü İdari Binası

e) Tarihi - Saati : 14.12.2016-tarihi 10.00-17.00 saatleri arası
Her ihale için kesin teminat artışına gidilmesi halinde, kesin teminat artışı her ihaleden sonra
yapılacaktır. Kesin teminat artırım teklifleri yazılı olarak kapalı zarf içinde verilecektir.

e) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 50,00 TL
İstekliler, ihale dokümanını yukarıdaki adresten temin edebilirler. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi -gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri bu işe şartnamenin 5. madde kapsamında sunmaları gerekir:

a) T.C. vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.)

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzerî bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren vekaletname veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, ( ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

g) Bu işe ait Şartnamede belirlenen geçici teminat.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine "aslı gibidir" şerhi düşülerek, zarfa konulabilecektir.

j) Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yi! içerisinde (2012-2013-2014-2015-2016) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 200.000 TL. tutarında (işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı en az 200.000 TL) iş deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır).
İstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak, işyerince aslı görülen belgenin fotokopisine "aslı gibidir" şerhi düşülerek, belgenin aslı istekliye iade edilebilir.
Geçici teminat mektubu nakit olarak yatırılacak ise, işyerinin banka hesabına yatırılarak (hangi ihaleye ait olduğu dekontta belirtilecektir) dekontu, ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi vanan işyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para kesinlikle işyeri veznesine yatırılmayacaktır. Teminat mektupları şartnamede belirtildiği şekilde olacak ve ihalenin adı mutlaka yazılacaktır. Her ihale için ayrı ayrı geçici teminat mektubu verilecektir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi Olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye 14/12/2016 tarihlerinde katılan olmadığı veya İhale iptal edildiği takdirde 15/12/2016 tarihinde Şube Müdürlüğümüzde tekrar ihale yapılacaktır.

İŞYERİ AD! İHALENİN YAPILACAĞI YER İHALE TARİH VE SAATİ KESİN TEMİNAT ARTIŞINA GİDİLMESİ HALİNDE TEMİNAT ARTIŞ GÜN VE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
KULU AJANS AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.12.2016-{10.00) 14.12.2016-(10.30) 20,000.00
KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE SARAYÖNÜ AJANS AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.12.2016-(11.00) 14.12.2016-(11.30) 20,000.00
KARAPINAR AJANS AMİRLİĞİ AÇİK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.12.2016-(14.00) 14.12.2016-<14.30) 20,000.00
KARAMAN AJANS AMİRLİĞİ -VE ÇUMRA AJANS AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 14.12.2016-(15.00) 14.12.2016-05.30) 20,000.00
CİHANBEYLİ AJANS AMİRLİĞİ AÇIK VE AÇILACAK EKİPLER DAHİL KONYA ŞUBE * MÜDÜRLÜĞÜ 14.12.2016.(16.00) 14.12.2016-06.30) 20,000.00

GEÇİCİ TEMİNATLARIN YATIRILACAĞI BANKA İSİMLERİ VE HESAP NUMARASI
ZİRAAT BANKASI (KONYA ŞB) : TR70 0001 0019 1637 7119 0663 40 HALK BANKASI (KONYA ŞB.) : TR33 0001 2009 5100 0013 0000 07
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR