İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri hekimliği hizmeti alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492198
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
İzmir Orman İşletme Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2016/505205
Niteliği, Türü, Miktarı
:
I. İzmir İli Kısmında; 784 saat tehlikeli ve 30 saat az Tehlikeli olmak üzere toplam 814 saat, II. Manisa İli Kısmında; 1.035 saat tehlikeli ve 30,50 Saat az tehlikeli olmak üzere toplam 1.065,50 saat  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir ve Manisa illerindeki Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlükleri çalışma alanlarında
İhale Tarihi
:
09.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü :1743 Sokak No:25, Kat : 1, Toplantı Salonu, AKSOY Mah. ,KARŞIYAKA-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ VE ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN DAİMİ VE GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlüklerinde Çalışan Daimi ve Geçici İşçi İçin İşyeri Hekimliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/505205

1-İdarenin

a) Adresi

:

1743 Sokak No:29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2323695055 - 2323689749

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

I. İzmir İli Kısmında; 784 saat tehlikeli ve 30 saat az Tehlikeli olmak üzere toplam 814 saat, II. Manisa İli Kısmında; 1.035 saat tehlikeli ve 30,50 Saat az tehlikeli olmak üzere toplam 1.065,50 saat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir ve Manisa illerindeki Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Fidanlık Müdürlükleri çalışma alanlarında

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü :1743 Sokak No:25, Kat : 1, Toplantı Salonu, AKSOY Mah. ,KARŞIYAKA-İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından alınmış ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ, belgelerinin aslını veya noter onaylı suretinin veya idarece aslına uygun olduğu onaylanmış suretinin ihalede teklif kapsamında sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMET ALIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası İzmir / Denizbostanlı Şubesi TR40 0001 0009 3404707080-5001 nolu Özel Bütçe Hesabına döküman bedeli yatırıldıktan sonra alınan makbuz ile 1743 Sok.No:29 Kat:1, 114 Nolu Oda K.Yaka-İZMİR adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü : Aksoy Mah., 1743 Sokak, No:29, Kat : 1, 114 Nolu Oda, Aksoy Mah. ,KARŞIYAKA-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR