Yazdır

ANKARA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hekim hizmeti alım işi ihale edilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493208
İlan tarihi : 24.11.2016
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : KALABA MAH.
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Birimlerinin 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında 977 personel için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 1 (Bir) adet işyeri hekimi hizmet alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/493325
İhalenin Yapılacağı Yer : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba/Keçiören/ANKARA
İşin Yapılacağı Yer : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Birimleri
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 09.12.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLERİNİN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞYERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Birimlerinin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hükümlerine Göre İşyeri Hekimi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/493325

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123022242 - 3123612361

c) Elektronik Posta Adresi

:

ealan@mgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Birimlerinin 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında 977 personel için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 1 (Bir) adet işyeri hekimi hizmet alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Birimleri

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba/Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

09.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli gerçek kişi ise; İşyeri Hekimliği Belgesi, Tüzel kişilik ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü işyeri hekimi hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Söğütözü/ANKARA adresine yatırılacak makbuz karşılığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Levazım ve İkmal Şube Müdürlüğü İhale Servisinden satın alınacaktır.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Muamelat Şube Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR