Yazdır

MSB ANTALYA BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE ANTALYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453509
Şehir : Antalya / Konyaaltı
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ MANŞET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : T.C.MSB.ANT Bşk.Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü(Akdeniz Bulvarı Döner Gazino altı 38. cadde Sarısu mevkii ANTALYA)
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 12 ay süre ile her kısım için İşyeri Hekimi 1 kişi,İşağlığı ve Güvenliği Uzmanı (En az B sınıfı) 1 kişi, Diğer Sağlık Personeli 1 kişi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/403290
İhalenin Yapılacağı Yer : Akdeniz Bulvarı Döner Gazino altı 38.Cadde Sarısu Mevkii ANTALYA
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT BAŞKANLIĞI BATI BÖLGE ANTALYA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı ünitelerinde görev yapan personellere 6331 sayılı yasa gereği OSGB Hizmet Alımı(1 er adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,1'er adet İşyeri Hekimi,1'er adet Diğer Sağlık Personeli) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/403290

1-İdarenin

a) Adresi

:

38.Cadde Akdeniz Bulvari Sari su mevkii 07070 Döner Gazino altı KONYAALTI/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2422591155 - 2422592255

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 ay süre ile her kısım için İşyeri Hekimi 1 kişi,İşağlığı ve Güvenliği Uzmanı (En az B sınıfı) 1 kişi, Diğer Sağlık Personeli 1 kişi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

T.C.MSB.ANT Bşk.Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü(Akdeniz Bulvarı Döner Gazino altı 38. cadde Sarısu mevkii ANTALYA)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akdeniz Bulvarı Döner Gazino altı 38.Cadde Sarısu Mevkii ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi,İşyeri Hekimliği Sertifikası,İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi(En az B sınıfı belge gereklidir.) Diğer Sağlık Personeli Belgesi ile birlikte istekliye ait vergi levhası ihale teklif zarfında bulunacaktır.(Bkz Teknik Şartname sayfa 3)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum Kuruluş veya tüzel ve/veya özel kişilere verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenkik Birimi Hizmetleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.MSB.ANT Bşk.Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü-Tedarik ve İdari İşler Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.MSB.ANT Bşk.Batı Bölge Antalya İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR