Yazdır

ÖLÇME,SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

İnternet ve geniş alan ağı hizmet alım işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495274
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : ÖSYM Başkanlığı Bilkent/ANKARA-Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No: 2 Yukarı Öveçler/ANKARA-Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı 4. Cad. No:15 Akyurt/ANKARA-Eski Büyükdere Caddesi No:1 (4. Levent Metro Durağı) İstanbul-Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1480. Sokak No:13 Alsancak/İZMİR
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : ÖSYM Bilkent yerleşkesinden sunulan internet servisleri için ,teknik özellikleri aşağıda belirtilen; 1 Ocak 2017 dan başlamak üzere 12 aylık değişken hızlı metro ethernet bağlantı hizmeti ve bu bağlantının DOS/DDOS saldırılarından korunması için bağlantı hızına paralel koruma hizmetlerini kapsamaktadır.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/512626
İhalenin Yapılacağı Yer : ÖSYM Başkanlığı Toplantı Salonu Bilkent/ANKARA
İhale Tarihi : 15.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÖSYM GÜVENLİ İNTERNET VE GENİŞ ALAN AĞI HİZMETİ ALIMI

ÖSYM Güvenli İnternet ve Geniş Alan Ağı Hizmet Alımı işi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin” 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/512626

1. İdarenin

a) Adı : ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi : 06800 Bilkent/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 3122988156 – 3122988805

ç) Elektronik Posta Adresi : -

2. İhale konusu hizmet işinin

a) Adı: ÖSYM Güvenli İnternet ve Geniş Alan Ağı Hizmet Alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı:

-ÖSYM Bilkent yerleşkesinden sunulan internet servisleri için ,teknik özellikleri aşağıda belirtilen; 1 Ocak 2017 dan başlamak üzere 12 aylık değişken hızlı metro ethernet bağlantı hizmeti ve bu bağlantının DOS/DDOS saldırılarından korunması için bağlantı hızına paralel koruma hizmetlerini kapsamaktadır.

- Merkez yerleşkesi ile detayları aşağıdaki belirtilen e-Sınav binalarının bulunacağı İstanbul, İzmir ve Ankara yerleşkeleri arasında 1 Ocak 2017 dan başlamak üzere 12 ay süre ile çok noktadan çok noktaya güvenli veri iletim devrelerinin tesis edilmesi, gerekli donanımların kurulum ve konfigürasyonların yapılarak hatasız bir şekilde devreye alınması ve 7/24 bakım, onarım ve teknik destek verilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Teklif için kullanılacak değerler Hız kısmında belirtilmiştir.

c) İşin yapılacağı yerler: -ÖSYM Başkanlığı Bilkent/ANKARA

-Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No: 2 Yukarı Öveçler/ANKARA

-Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı 4. Cad. No:15 Akyurt/ANKARA

-Eski Büyükdere Caddesi No:1 (4. Levent Metro Durağı) İstanbul

-Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1480. Sokak No:13 Alsancak/İZMİR

ç) İşin süresi: 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki dönemdir.(12 ay).

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÖSYM Başkanlığı Toplantı Salonu Bilkent/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 15.12.2016 Perşembe - saat 10:00

c) Uygulanacak Usul : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'indan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.4. Diğer belgeler:

  1. İstekliler, Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu’na ait İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti konularında yetkilendirilmiş olacaktır. İhale konusu hizmeti sağlamaya ilişkin aldıkları lisansları bir nüshasını teklif ile birlikte idareye sunacaklardır. Ayrıca yüklenici alt yüklenici çalıştırabilecek ve alt yüklenici sertifikaları (belgeleri) yüklenici için geçerli olabilecektir. Gerekli belgeleri ibraz etmeyenler ihale dışı bırakılacaktır.
    1. İstekliler, işbu şartnamedeki tüm maddeleri, gerekli açıklamaları ve teknik detayları içerecek şekilde ayrıntılı olarak cevaplandıracak ve ilgili teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaktır.
    2. Yüklenici 10 Mpbs den100 Mbps e kadar 10 Mbps lik kademeler halide, 100Mbps den 10Gbps e kadar 100 Mbps lik kademeler halinde metro ethernet ve DOS/DDOS fiyatlarını gün bazında bir tablo olarak sunacaktır. Kurum bu bedellere göre değerlendirme yapacaktır.
    3. Yüklenici 2 Mpbs den10 Mbps e kadar 1 Mbps lik kademeler halide, geniş alan ağı gün bazında bir tablo olarak sunacaktır. İdarenin dönemsel ihtiyaçlarına göre belirli oranlarda bant genişliği azaltımı ve tekrar artırımı talepleri yapılabilecektir. Bu artırım ve azaltım işlemleri en fazla 1 iş günü içerisinde Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

4.3.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı Satın Alma Bilkent/Ankara” adresinde ücretsiz görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı Satın Alma Bilkent /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek olup; kısmi veya alternatif teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR