Yazdır

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İmar planı danışmanlık hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491997
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA SON HABER 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 05.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/486982
İhalenin Yapılacağı Yer : Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030- Muratpaşa/ANTALYA
Niteliği, Türü, Miktarı : Alanın bir kısmında hali hazır harita yapımı, plan. alanı bütününde 1/5000 K.A.N.İ.P, I. Der. Ark. sit sınırının bir kısmı ile II. Ve III. der. Ark. sit sınırlarının tamamında 1/1000 K.A.U.İ.P ve plan. alanı büt. jeo. ve jeot. etüt yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Antalya Demre
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İMAR PLANI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Antalya Demre Myra Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım işi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/486982

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı Valilik Ek Hizmet Binası MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2422456666 - 2422456657

c) Elektronik Posta Adresi

:

antalya.yikob@icisleri.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Alanın bir kısmında hali hazır harita yapımı, plan. alanı bütününde 1/5000 K.A.N.İ.P, I. Der. Ark. sit sınırının bir kısmı ile II. Ve III. der. Ark. sit sınırlarının tamamında 1/1000 K.A.U.İ.P ve plan. alanı büt. jeo. ve jeot. etüt yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Antalya Demre

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030- Muratpaşa/ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2016 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

Adaylar Kamu kurumları nezdinde gerçekleştirdikleri kültür varlıkları işlerine ilişkin Koruma amaçlı imar planı veya Koruma amaçlı nazım imar planına ait en az bir adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararını önyeterlik teklif zarfın içeriğinde sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

30.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

  1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
  2. b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
  3. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
  4. Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
  5. a) Toplam ciro için en az 80.000 TRY (Türk Lirası)
  6. b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 50.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  7. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 105.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

(1) Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

ç) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 5 md.) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

d) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 5 md.) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 5 md.) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımında belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idare tarafından tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(4) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; ihalenin ön yeterlik aşamasında, 105.000,00 TL (yüzbeşbinTürkLirası) ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması ön yeterlik asgari şartı olarak istenir.

(5) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./4 md.) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(6) Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma ya da tek bir aday veya istekli tarafından işin tamamına başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimi tevsik etmek amacıyla, her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.

(7) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 5 md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(8) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 5 md.) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(9) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(10) İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Pozisyon

Adet

Deneyim Süresi (Yıl)

“Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı”

(1)

10 yıl

Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış Mimar

(1)

5 Yıl

(1) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) İhale konusu işin niteliğine göre, istenilen personelin sayısı ve nitelikleri ön yeterlik şartnamesinde, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin sayısı ve nitelikleri ise idari şartnamede düzenlenir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun istenilmesi zorunludur.

(2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. (Ek:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) İdarece yeterlik kriteri olarak öngörülecek anahtar teknik personelin sayısı, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalede en fazla iki, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve eşik değerin üzerinde olan ihalede ise en fazla dört olarak istenir.

(3) (Değişik:16/07/2011-27996 R.G./5 md.) Anahtar teknik personelde aranacak toplam mesleki deneyim süresi en fazla 10 yıl, benzer deneyim ise en fazla 5 yıl olarak öngörülebilir. Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

(5) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

(6) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(7) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

(8) (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G. / 6 md.) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

35.1. Danışmanın, sorumlu müdür dahil istihdam edeceği Anahtar Teknik Personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :

1- ………………………………………… (Şehir Plancısı) (….)

2- ………………………………………… (Mimar) (….)

Ayrıca; Bu ihalede aşağıda belirtilen özelliklerde Teknik Personel öngörülmektedir:

İhale konusu iş 4734 sayılı kanunun 48.maddesi kapsamında “Danışmanlık Hizmet Alımı” işi olduğundan, . “Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik” gereği aşağıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde TEKNİK PERSONEL öngörülmektedir.

Posizyon

Adet

Deneyim Süresi (Yıl)

“Şehir Plancısı” veya “Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Kent Plancısı”

( 1 )

5 yıl

Arkeolog

( 1 )

5 yıl

Sosyolog

( 1 )

2 yıl

Sanat Tarihçisi

( 1 )

2 yıl

Harita Mühendisi

( 1 )

5 yıl

İhale konusu işin niteliği esas alınarak belirlenen ve yukarıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen TEKNİK PERSONEL için aşağıda belirtilen belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce İdareye sunulmak zorundadır.

Personel bilgileri özet tablosu

Diploma (Mezuniyet Belgesi)

İlgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi
Özgeçmiş formu

İlgili meslek odası üye kayıt belgesi

Teknik personelin, sözleşme imzalanmadan önce işe alınmış olması ve sözleşme imzalanırken ilgilinin bünyesinde çalışıyor olması esastır. Bu nedenle “Teknik Personel”in sözleşme tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleriyle tevsik edilir.

Anahtar teknik personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla tevsik edilir.

İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve/veya teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

Teknik personel olarak bildirilen kişiler, isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Bu nedenle; Özgeçmiş formunda; «Görev yaptığı süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışmayacağı » hususunun özellikle belirtilmesi zorunludur.

Yukarıda yazılı belgeleri süresi içerisinde (sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinden önce) idareye getirmeyen yüklenicinin sözleşmesi fesh edilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

Bu kriterler doğrultusunda çalışacak olan Teknik Personelin her birinin adı, unvanı, iş tanımı, asgari niteliği ve toplam deneyim süresi :

1- ………………………………………… (Şehir Plancısı) (..)

…………………………………………… (Arkeolog) (..)

3- ………....……………………………… (Sosyolog) (..)

4- ………………………….……………… (Sanat Tarihçisi)(..)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onaylı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı-Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı-1/1000 Uygulama İmar Planı yapmış olmak.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yatırım İzleme Müdürlüğü (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030- Muratpaşa/ANTALYA ) adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu (Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030- Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR